Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Luiza Ossowska, Walenty Poczta

LEVEL OF NON-NATURAL CONDITIONS OF THE LOCATION RENT OF RURAL AREAS IN POLAND

Poziom uwarunkowań pozaprzyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce

Abstract:

The aim of the study was to classify rural areas in Poland according to non-natural conditions of the location rent. The level of no-natural conditions was determined by the synthetic indicator, based on simple indicators (indicator of immediate vicinity of towns, distance from district center, distance from the voivodeship center, position indicator relative to the road network). Calculations were based on Central Statistical Office data, ordinance on national and provincial roads and https://maps.google.pl/.

Abstract in polish:

Celem badań było określenie poziomu uwarunkowań pozaprzyrodniczych obszarów wiejskich w Polsce. Do wyznaczenia poziomu tego zjawiska zastosowano bezwzorcową metodę wskaźnika syntetycznego, wykorzystując następujące cechy: bezpośrednie sąsiedztwo z miastami, odległość od ośrodka wojewódzkiego, odległość od ośrodka powiatowego, położenie wobec krajowej i regionalnej sieci drogowej. Do obliczeń wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące dróg krajowych i wojewódzkich oraz https://maps.google.pl/.

Keywords: location rent, no-natural conditions, rural areas

Keywords in polish: renta położenia, uwarunkowania pozaprzyrodnicze, obszary wiejskie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_14_pl.pdf
For citation:

MLA Ossowska, Luiza, and Walenty Poczta. "Poziom uwarunkowań pozaprzyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 187-195.
APA Luiza Ossowska, Walenty Poczta (2013). Poziom uwarunkowań pozaprzyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 187-195
ISO 690 OSSOWSKA, Luiza, POCZTA, Walenty. Poziom uwarunkowań pozaprzyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 187-195.
Corresponding address:
prof. dr hab. Walenty Poczta, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
poczta@up.poznan.pl