Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek

OAPS’ ACTIVITY IN THE LABOUR MARKET IN THE CONTEXT OF SURVEY RESEARCH

Aktywność zawodowa emerytów w świetle badań ankietowych

Abstract:

A great deal of attention has been paid in recent years not merely to young people’s activity in the labour market, but also to the vocational involvement of elderly people. The traditional attitude towards the contemporary labour market results from the social and economic transformation, but also demographic changes and, the process of population ageing. It is thus a vital issue. A growing number of elderly people contributes to the increase in the number of beneficiaries, which is reflected in lower labour force participation and, consequently, may lead to a deterioration of production capacity of economy. On the one hand, higher pensions may be viewed as higher incomes of pensioners, but on the other hand, they constitute an extra burden for public expenses. Conversely, lower pensions may not merely result in increased activity in the labour market and higher incomes, but also be linked with an increase in social welfare expenditure. The article discusses the results of survey research conducted between 2009 and 2010 in a group of pensioners. The research shows that over a half of the surveyed OAPs were active in the labour market and their activity was mainly induced by their financial situation. 

Abstract in polish:

W ostatnich latach zwraca się uwagę na aktywność zawodową nie tylko osób młodych, lecz także starszych. Dotychczasowe podejścia do współczesnego rynku pracy są skutkiem przemian zarówno społeczno-gospodarczych, jak i demograficznych, a przede wszystkim starzenia się społeczeństwa. Problem ten jest niezwykle istotny. Rosnąca liczba osób starszych przyczynia się do wzrostu liczby świadczeniobiorców, co z kolei wpływa na zmniejszenie osób aktywnych zawodowo, a w konsekwencji może prowadzić do obniżenia możliwości wytwórczych gospodarski. Wyższe emerytury to z jednej strony wyższe dochody emerytów, ale z drugiej – wzrost wydatków budżetowych. Z kolei niższe świadczenia to nie tylko motywacja do podejmowania wtórnej aktywności zawodowej i wyższe dochody, lecz także wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. W artykule omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2009-2010 wśród osób pobierających świadczenia emerytalne. Z badań wynika, że ponad połowa ankietowanych emerytów była aktywna zawodowo, a zdecydowana większość z nich pracowała 2-5 lat. Przyczyną podjęcia aktywności zawodowej była przede wszystkim sytuacja finansowa.

Keywords: OAPs’ activity in the labour market, retirement decision, pension

Keywords in polish: aktywność zawodowa emerytów, decyzja emerytalna, świadczenie emerytalne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol30/issue4/art_13.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Łuczka-Bakuła, Władysława, and Lidia Jabłońska-Porzuczek. "OAPS’ ACTIVITY IN THE LABOUR MARKET IN THE CONTEXT OF SURVEY RESEARCH." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 177-186.
APA Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek (2013). OAPS’ ACTIVITY IN THE LABOUR MARKET IN THE CONTEXT OF SURVEY RESEARCH. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 177-186
ISO 690 ŁUCZKA-BAKUłA, Władysława, JABłOńSKA-PORZUCZEK, Lidia. OAPS’ ACTIVITY IN THE LABOUR MARKET IN THE CONTEXT OF SURVEY RESEARCH. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 177-186.
Corresponding address:
prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
luczka@up.poznan.pl