Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Władysława Łuczka-Bakuła

DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING VS THE SUPPORT FROM THE RDP 2004-2006 (RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME) AND RDP 2007-2013

Rozwój rolnictwa ekologicznego na tle wsparcia w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013

Abstract:

Changes in organic farming between 2004 and 2010 in relation to the support under the RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013 organic farming schemes were presented in the paper. While analysing the changes, the reports on the state of organic farming in Poland published by MAFQI were used. The conducted analysis proves that introducing the support under the RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013 resulted in high dynamics of organic farms area and amount growth. The support system under the RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013 has been a basic factor stimulating the dynamic organic farming development since 2004. The system based on high payment rates has become an efficient financial instrument strengthening the organic farming attractiveness, which reflected in growth of its quantitative characteristics. Under the RDP 2004-2006, orchards with the highest payment rates and low requirements were more popular than the other crops, which reflected in the fact that they absorbed the biggest part of organic farming support. In turn, the revised payment rates under the RDP 2007-2013 resulted in positive changes in distribution of support quotas for particular crops, especially in growth of quotas paid for agricultural and vegetable crops. One can expect that the change of the rates may cause a growth of supply and improvement of assortment offer on organic food market in future.

Abstract in polish:

W opracowaniu przedstawiono zmiany w rolnictwie ekologicznym obejmujące lata 2004-2010 w powiązaniu ze wsparciem w ramach pakietu rolnictwa ekologicznego finansowanego z PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013. W analizie tych zmian posłużono się danymi źródłowymi pochodzącymi z raportów GIJHARS. Z przeprowadzonej analizy wynika, że system wsparcia w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013 skutkował wysoką dynamiką wzrostu liczby gospodarstw i powierzchni upraw ekologicznych. Podstawowym czynnikiem stymulującym dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego od 2004 roku jest systemem wsparcia w ramach PROW 2004-2006 i 2007-2013. System ten oparty na wysokich stawkach płatności okazał się skutecznym instrumentem finansowym wzmacniającym atrakcyjność rolnictwa ekologicznego, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście jego ilościowych charakterystyk. W PROW 2004-2006 uprawy sadownicze o największych stawkach płatności i niskich wymaganiach cieszyły się większym zainteresowaniem beneficjentów niż pozostałe uprawy, w rezultacie czego absorbowały one największą część wsparcia przeznaczonego na uprawy ekologiczne. Natomiast skorygowane stawki płatności w PROW 2007-2013 skutkowały pozytywnymi zmianami w rozkładzie kwot wsparcia na poszczególne rodzaje upraw, zwłaszcza wzrostem wypłacanych kwot na uprawy rolnicze i warzywne. 

Keywords: European Union, RDP, support, organic farming

Keywords in polish: Unia Europejska, PROW, wsparcie, rolnictwo ekologiczne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol30/issue4/art_12.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Łuczka-Bakuła, Władysława. "DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING VS THE SUPPORT FROM THE RDP 2004-2006 (RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME) AND RDP 2007-2013." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 161-175.
APA Władysława Łuczka-Bakuła (2013). DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING VS THE SUPPORT FROM THE RDP 2004-2006 (RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME) AND RDP 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 161-175
ISO 690 ŁUCZKA-BAKUłA, Władysława. DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING VS THE SUPPORT FROM THE RDP 2004-2006 (RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME) AND RDP 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 161-175.
Corresponding address:
prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
luczka@up.poznan.pl