Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk

DISTRIBUTION OF THE EFFECTS OF BREWING INDUSTRY CONCENTRATION AMONG LARGE AND SMALL COMPANIES OPERATING ON THE POLISH MARKET IN 2004-2011 PERIOD

Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011

Abstract:

Polish beer market is characterised by a high degree of concentration. The market share of Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec and Carlsberg Polska is 90%. Many authors stress concentration as an important factor when explaining why various industries are more or less effective or more or less profitable. Firms from concentrated industries report, on average, higher profitability than those in non-concentrated industries. The aim of this paper is to analyse the differences of economic efficiency of large (group I) and small (group II) entities involved in the production of beer. Evaluation of the effectiveness of the test group of companies was based on selected financial ratios (return on assets, return on sales, inventory turnover, total debt ratio).

Abstract in polish:

Polski rynek piwa charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji. Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec i Carlsberg Polska mają w sumie około 90% udział w rynku. Wyniki badań relacji pomiędzy stopniem koncentracji a rentownością przedsiębiorstw w sektorze wskazują, że rentowność przedsiębiorstw w sektorach skoncentrowanych jest wyższa, niż w tych o niskim stopniu koncentracji. Celem opracowania jest analiza różnic efektywności ekonomicznej dużych (grupa I) i mniejszych (grupa II) podmiotów zajmujących się produkcją piwa. Ocena efektywności badanej grupy przedsiębiorstw została oparta na wybranych wskaźnikach finansowych (rentowność aktywów, rentowność sprzedaży, rotacja zapasów, wskaźnik zadłużenia ogólnego).

Keywords: economic effectiveness, concentration, production of bear

Keywords in polish: efektywność ekonomiczna, koncentracja, produkcja piwa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Łobos, Krzysztof, and Mirosława Szewczyk. "Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 149-159.
APA Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk (2013). Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 149-159
ISO 690 ŁOBOS, Krzysztof, SZEWCZYK, Mirosława. Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 149-159.
Corresponding address:
dr hab. Krzysztof Łobos, Katedra Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Kośnego 72, 45-372 Opole, Poland
Authors email:
krzysztof.lobos@wsb.wroclaw.pl.