Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Barbara Kutkowska, Władysław Hasiński

SIGNIFICANCE OF CAP (COMMON AGRICULTURAL POLICY) INSTRUMENTS IN INTRAREGIONAL DIVERSIFICATION OF RURAL AREAS, ON THE EXAMPLE OF LOWER SILESIAN VOIVODESHIP

Znaczenie instrumentów WPR w wewnątrzregionalnym różnicowaniu się funkcji obszarów wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego

Abstract:

After 2004, agriculture and rural areas of Lower Silesian voivodeship were covered by financial support instruments within the frames of CAP. Direct payments played the basic significance, subsequently, the activity of RDP 2007-2013 and RDP 2004-2006, as well as SOP “Agriculture 2004-2006”. In the work there was applied the method of comparative analysis, taking into account spatial distribution of CAP instruments implementation in the districts and subregions. The most considerable support in Lower Silesian voivodeship was obtained by subregion of intensive agriculture, especially the inhabitants of rural areas of Wrocław district. Absorption of support means connected with particular sectors of the EU programs consolidates the leading functions of each subregion of Lower Silesia region, which result from environmental, economic and location conditions. The issue of concern has become significant diversity of financial support level counted per 1 ha of arable land and per one farm. In subregions and districts the support level is very low, it is especially important to combine the instruments of common agricultural policy and cohesion policy.

Abstract in polish:

Po 2004 roku rolnictwo i obszary wiejskie województwa dolnośląskiego zostały objęte instrumentami wsparcia w ramach WPR. Podstawowe znaczenie, ze względu na skalę wykorzystania i wpływ na dochody rolnicze, miały płatności bezpośrednie, w dalszej kolejności działania PROW-u 2007-2013 i PROW-u 2004-2006 oraz SPO „Rolnictwo 2004-2006”. Wykorzystując metodę analizy porównawczej oceniono poziom wykorzystania środków finansowych w powiatach i subregionach. Największe wsparcie w województwa dolnośląskim uzyskał subregion intensywnego rolnictwa, a zwłaszcza mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu wrocławskiego. Absorbcja środków wsparcia związanych z poszczególnymi działaniami programów unijnych utrwala funkcje wiodące poszczególnych subregionów regionu dolnośląskiego wynikające z uwarunkowań przyrodniczych, ekonomicznych i lokalizacyjnych. Niepokojącym zjawiskiem jest znaczne zróżnicowanie poziomu wsparcia finansowego w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych i na jedno gospodarstwo. W subregionach i powiatach, gdzie poziom wsparcia jest bardzo niski, szczególnie istotne jest łączenie instrumentów wspólnej polityki rolnej i polityki spójności.

Keywords: CAP support instruments, Lower Silesian voivodeship, subregions

Keywords in polish: instrumenty wsparcia WPR, województwo dolnośląskie, subregiony

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol30/issue4/art_10.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Kutkowska, Barbara, and Władysław Hasiński. "SIGNIFICANCE OF CAP (COMMON AGRICULTURAL POLICY) INSTRUMENTS IN INTRAREGIONAL DIVERSIFICATION OF RURAL AREAS, ON THE EXAMPLE OF LOWER SILESIAN VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 137-147.
APA Barbara Kutkowska, Władysław Hasiński (2013). SIGNIFICANCE OF CAP (COMMON AGRICULTURAL POLICY) INSTRUMENTS IN INTRAREGIONAL DIVERSIFICATION OF RURAL AREAS, ON THE EXAMPLE OF LOWER SILESIAN VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 137-147
ISO 690 KUTKOWSKA, Barbara, HASIńSKI, Władysław. SIGNIFICANCE OF CAP (COMMON AGRICULTURAL POLICY) INSTRUMENTS IN INTRAREGIONAL DIVERSIFICATION OF RURAL AREAS, ON THE EXAMPLE OF LOWER SILESIAN VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 137-147.
Corresponding address:
prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
barbara.kutkowska@up.wroc.pl