Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Julian T. Krzyżanowski

FROM HEALTH CHECK TO THE FINANCIAL PERSPECTIVE 2013-2020

Od Health Check do perspektywy finansowej 2013-2020

Abstract:

Subsequent proposals of changes in EU Common Agricultural Policy discussed in 2008-2013 were analysed. The new proposal concerned: the system of direct payments, development of rural areas and market regulations. 

Abstract in polish:

Celem artykułu jest analiza kolejnych propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europjskiej, które były dyskutowane na przestrzeni lat 2008-2013. Nowe propozycje i rozstrzygnięcia koncentorowały się wokół trzech grup zagadnień: systemu płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich oraz regulacji rynkowych. Ponadto w artykule poruszono kwestie rekomendacji w odniesieniu do kształtu reformy Wspólnej Polityki Rolnej wynikających z przeprowadzonej w 2008 roku oceny Health Check.

Keywords: Common Agricultural Policy of the EU, “Health Check”, direct payments, development of rural areas, market regulations

Keywords in polish: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Health Check, płatności bezpośrednie, rozwój obszarów wiejskich, regulacje rynkowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Krzyżanowski, Julian T.. "Od Health Check do perspektywy finansowej 2013-2020." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 115-136.
APA Julian T. Krzyżanowski (2013). Od Health Check do perspektywy finansowej 2013-2020. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 115-136
ISO 690 KRZYżANOWSKI, Julian T.. Od Health Check do perspektywy finansowej 2013-2020. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 115-136.
Corresponding address:
dr hab. Julian T. Krzyżanowski, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
julian_krzyzanowski@sggw.pl