Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Bogdan Klepacki, Agata Żak

AGRARIAN TRANSFORMATIONS IN THE TERRITORY OF POLAND BEFORE AND AFTER INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION

Przemiany agrarne na terenach polskich przed i po integracji z Unią Europejską

Abstract:

This article presents problems in agrarian transformations, especially related to the number and area structure of farms in Poland before accession into the European Union. It presents consecutive stages of agrarian transformations in the territory of Poland, starting from the period of partitions at the beginning of 20th century, till economic transformation and integration of Poland into the European Union. In historical perspective, it may be stated that there is a close relationship between agrarian transformations, and the level of economic development and socio-political system in our country. These relations are bilateral in nature, i.e. they are interdependent. Agrarian transformations observed after 2004 are evident, however, they did not bring Poland any closer to the level of leading EU Member States.

Abstract in polish:

W opracowaniu przedstawiono problematykę przemian agrarnych, zwłaszcza zmian w liczbie i strukturze obszarowej gospodarstw w Polsce przed akcesją z Unią Europejską. Ukazano kolejne etapy przemian agrarnych na ziemiach polskich, od okresu zaborów na początku XX wieku, aż do transformacji gospodarczej oraz integracji Polski z Unią Europejską. Z perspektywy historycznej można stwierdzić, że istnieje ścisły związek między przemianami agrarnymi, a poziomem rozwoju gospodarczego oraz systemem społeczno-politycznym naszego kraju. Powiązania te mają charakter zwrotny, to znaczy są współzależne. Zaobserwowane zmiany agrarne po 2004 roku są widoczne, jednakże nie spowodowały w znaczącym stopniu przybliżenia Polski do poziomu czołowych krajów UE.

Keywords: agrarian structure, significance of land, farm structure, economic transformation, integration

Keywords in polish: struktura agrarna, znaczenie ziemi, struktura gospodarstw rolnych, transformacja gospodarcza, integracja

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol30/issue4/art_8.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Klepacki, Bogdan, and Agata Żak. "AGRARIAN TRANSFORMATIONS IN THE TERRITORY OF POLAND BEFORE AND AFTER INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 95-113.
APA Bogdan Klepacki, Agata Żak (2013). AGRARIAN TRANSFORMATIONS IN THE TERRITORY OF POLAND BEFORE AND AFTER INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 95-113
ISO 690 KLEPACKI, Bogdan, ŻAK, Agata. AGRARIAN TRANSFORMATIONS IN THE TERRITORY OF POLAND BEFORE AND AFTER INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 95-113.
Corresponding address:
prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
bogdan_klepacki@sggw.pl