Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Sylwia Kierczyńska

APPLE CONSUMERS’ PREFERENCES ON THE EXAMPLE OF THE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES STUDENTS

Zróżnicowanie preferencji konsumentów jabłek na przykładzie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Abstract:

The aim of this paper was to present the preferences of apple consumers (students) concerned on the functional and sensory apples’ quality features: the apple cultivar and taste, skin colour, fruit size and fruit firmness. The survey data were collected in the years 2009 and 2011 among 265 and 208 students of the Poznan University of Life Sciences. The respondents completed the survey questionnaires in presence of the researcher. The respondents could choose no more than three of the listed apple cultivars. Furthermore the respondents could choose one answer from each list of the preferable apples quality features (taste, skin colour, fruit size and firmness of flesh). The most preferred apple cultivars were: Lobo, Jonagold, Szampion, Golden Delicious and Cortland. The percentage of students whose did not know the name of the apple cultivar they consumed was high and it amounted to 17% in 2009 and 24% in 2011. Students preferred sweet-winy taste of apples, the red colour of fruit skin, with blush, the fruits of medium size and tough. The colour of apple skin was the least important quality feature – it did not matter for more than 1/3 of respondents, mainly males. The differences between males and females students appeared in taste of apple fruits and firmness of flesh. The sour taste of apples was preferred by relatively more males than females and for bigger percentage of males the taste of fruits was not important. More females preferred sweet and very sweet apples and tough.

Abstract in polish:

Celem pracy było przedstawienie preferencji konsumentów jabłek (studentów) w zakresie funkcjonalnych oraz sensorycznych cech jakościowych jabłek, takich jak: odmiana oraz smak, kolor skórki, wielkość owocu i twardość miąższu. Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dwóch okresach: w 2009 roku (265 ankiet) oraz w 2011 roku (208 ankiet). Respondenci wypełniali ankietę w obecności osoby przeprowadzającej badanie. Studenci mogli wybrać maksymalnie trzy spośród wymienionych odmian jabłek lub jedną z odpowiedzi: „Nie wiem”, „Nie ma znaczenia”, „Nie jadam jabłek”, „Inne” i wpisać swoją propozycję. Ponadto respondenci mogli wybrać jedną odpowiedź z każdej listy dotyczącej preferencji w zakresie cech jakościowych jabłek (smaku, koloru skórki, wielkości owocu i twardości miąższu). Ulubionymi odmianami jabłek były: Lobo, Jonagold, Szampion, Golden Delicious i Cortland. Odsetek studentów, którzy nie znali nazwy ulubionych odmian jabłek był wysoki i wynosił 17% w 2009 roku oraz 24% w 2011 roku. Większość studentów preferowała słodko-winny smak jabłek, owoce koloru czerwonego, z rumieńcem, średniej wielkości oraz twarde. Cechą, która nie miała znaczenia dla relatywnie największego odsetka ankietowanych (ponad 1/3 ankietowanych), był kolor skórki. Różnice w preferencjach pomiędzy mężczyznami a kobietami pojawiły się w przypadku smaku jabłek oraz twardości miąższu. Kwaśny smak jabłek preferowało relatywnie więcej badanych mężczyzn, a dla większości z nich smak nie miał znaczenia. Więcej kobiet lubiło jabłka słodkie, bardzo słodkie oraz twarde. 

Keywords: fruits, apple varieties, taste, color, size, hardness

Keywords in polish: owoce, odmiany jabłek, smak, kolor, wielkość, twardość

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol30/issue4/art_7.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Kierczyńska, Sylwia. "APPLE CONSUMERS’ PREFERENCES ON THE EXAMPLE OF THE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES STUDENTS." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 83-93.
APA Sylwia Kierczyńska (2013). APPLE CONSUMERS’ PREFERENCES ON THE EXAMPLE OF THE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES STUDENTS. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 83-93
ISO 690 KIERCZYńSKA, Sylwia. APPLE CONSUMERS’ PREFERENCES ON THE EXAMPLE OF THE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES STUDENTS. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 83-93.
Corresponding address:
dr inż. Sylwia Kierczyńska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przy-rodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
kierczyn-ska@up.poznan.pl