Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Jan Kazak, Tomasz Pilawka

LIVING CONDITIONS AND MIGRATION IN SUBURBAN AREA OF WROCŁAW

Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia

Abstract:

Around large cities it is easy to come across villages taking the character of the town sleeping area. One of the factors of this process is a desire to improve their quality of life by living in better conditions – regardless of the interpretation of the term by different social groups. The area of research will be suburban communes, located close to Wroclaw, which are in the process of suburbanisation. A relevant question of the research will be to determine the relationship of migration of the population to the suburban areas with regard to changes in living conditions. Level of living conditions will be determined on the basis of available statistical data using a synthetic indicator Hellwig. The study proved that communes with the highest index in a base year (over 0.4) recorded the highest growth of population – more than 20%.

Abstract in polish:

Wokół dużych miast nietrudno napotkać miejscowości przybierające charakter sypialni miasta centralnego. Jednym z kluczowych czynników powodujących ten proces jest chęć poprawienia swojej jakości życia poprzez zamieszkanie w lepszych warunkach – niezależnie od interpretacji tego pojęcia przez poszczególne grupy społeczne. Obszarem badań były podwrocławskie gminy podlegające procesowi suburbanizacji. Istotne z punktu widzenia przedmiotowych badań było określenie zależności migracji ludności na obszary podmiejskie w odniesieniu do zmiany poziomu warunków życia. Poziom warunków życia został wyznaczony na podstawie dostępnych danych statystycznych: posłużono się tzw. syntetycznym wskaźnikiem Hellwiga. W badaniach wykazano, że gminy charakteryzujące się w roku bazowym najwyższym wskaźnikiem (ponad 0,4) odnotowały najwyższy przyrost ludności – ponad 20%.

Keywords: living conditions, suburbanisation, the rate of synthesis

Keywords in polish: warunki życia, suburbanizacja, wskaźnik syntetyczny

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Kazak, Jan, and Tomasz Pilawka. "Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 71-81.
APA Jan Kazak, Tomasz Pilawka (2013). Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 71-81
ISO 690 KAZAK, Jan, PILAWKA, Tomasz. Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 71-81.
Corresponding address:
mgr inż. Jan Kazak, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Poland
Authors email:
jan.kazak@up.wroc.pl