Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Magdalena Jaworska

MERGERS AND ACQUISITIONS IN AGRICULTURAL-FOOD INDUSTRY IN THE WORLD BETWEEN 1990 AND 2012

Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012

Abstract:

Taking into consideration the specification of the sector, distinct tendencies in FDI flows can be expected both in the short and long term. The aforementioned assumption constituted the basis for the research the aiming at of which the presentation of the level, dynamics and structure of cross-border mergers and acquisitions in agricultural-food industry and exploration, on their basis, of the tendencies and directions in which they are going to change as well as to specify the place and role of agriculture and food industry in global flows of FDI. In order to reach the aforementioned goal, ex-post empiric analysis of capital flows in the form of mergers and acquisitions was applied (1990-2012) together with chosen statistical methods (measurements of placement and variation) and with indicators of structure and dynamics. The results of the analysis showed that M&As, in the long term, was specified by a relatively high cyclical nature as well as by a growing trend with short-term fluctuations around the trend distinct from those specifying other sectors. Moreover, the research proved that mergers and acquisitions constituted an important form of FDI flows and their implementation had a marginal meaning when considering the whole sector. 

Abstract in polish:

Uwzględniając osobliwości sektora rolno-spożywczego należy spodziewać się odmiennych tendencji w przepływach FDI (Foreign Direct Investigation), zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Założenie to stanowiło podstawę przeprowadzonej eksploracji mającej na celu przedstawienie poziomu, dynamiki, struktury międzynarodowych fuzji i przejęć (Mergers and Acquisitions – M&As) w sektorze, zbadanie tendencji i kierunków ich zmian, a także określenie miejsca oraz roli rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w globalnych przepływach FDI. Realizacji celu posłużyła analiza empiryczna ex post (1990-2012) przepływów kapitałowych w formie fuzji i przejęć z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych (miar położenia i zmienności) oraz wskaźników struktury i dynamiki. Wyniki analizy wskazały, iż M&As w przemyśle rolno-spożywczym w długim okresie wyróżniała relatywnie wysoka zmienność oraz trend rosnący z krótkookresowymi wahaniami wokół trendu, odmiennymi w porównaniu z tymi, które charakteryzowały inne sektory. Badania dowiodły również, iż M&As były ważną formą przepływów FDI, przy czym ich wartość w analizowanym sektorze była niska w porównaniu z pozostałymi gałęziami przemysłu.

Keywords: investments, mergers and acquisitions, agricultural-food industry

Keywords in polish: inwestycje, fuzje i przejęcia, przemysł rolno-spożywczy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Jaworska, Magdalena. "Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 59-69.
APA Magdalena Jaworska (2013). Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 59-69
ISO 690 JAWORSKA, Magdalena. Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 59-69.
Corresponding address:
dr Magdalena Jaworska, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
jaworska@up.poznan.pl