Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Zbigniew Floriańczyk, Joanna Buks

ECONOMIC PERFORMANCE OF FARMS AND OPTIMAL CROP ROTATION

Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian

Abstract:

In the article growing interest in transformation of conventional agriculture toward sustainable is justified. Challenges related with environmental constraints on agriculture production growth are defined as critical. The authors suggest to consider farms applying Norfolk crop rotation system as environmentally sustainable. Comparison of main indicators characterising productivity of these farms with conventional ones proves their handicapped position in other spheres of sustainability. It is therefore justified to retarget agriculture policies to improve their productivity.

Abstract in polish:

W artykule porównano wyniki ekonomiczne gospodarstw stosujących optymalny płodozmian z pozostałymi gospodarstwami objętymi badaniem Polskiego FADN. W badaniu przyjęto założenie o kluczowym znaczeniu płodozmianu norfolskiego w kontekście zrównoważonego użytkowania ziemi rolniczej. Podstawą powyższego założenia jest konieczność zachowania naturalnej produktywności ziemi rolniczej w warunkach ograniczonych możliwości intensyfikacji produkcji rolnej. Ograniczenia intensyfikacji produkcji odpowiadają tutaj za zmniejszanie obciążenia środowiska naturalnego utożsamianego ze wzrostem produkcji rolniczej poprzez jej industrializację. Nawiązując do koncepcji rolnictwa społecznie zrównoważonego autorzy przyjęli stosowanie optymalnego zmianowania za kryterium zrównoważenia gospodarstw rolnych w sferze środowiskowej. Porównanie podstawowych wskaźników charakteryzujących wyniki ekonomiczne gospodarstw stosujących zasady zmianowania typu norfolskiego z gospodarstwami pozostałymi wskazuje na ich gorszą pozycję w sferze zrównoważenia ekonomicznego. Wyniki badania potwierdzają konieczność wsparcia procesu zrównoważenia gospodarstw rolnych w sferze środowiskowej w celu wzmocnienia ich konkurencyjności.

Keywords: sustainability, productivity of farms, intensification of production

Keywords in polish: płodozmian, zrównoważenie produkcji rolniczej, wyniki ekonomiczne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Floriańczyk, Zbigniew, and Joanna Buks. "Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 37-46.
APA Zbigniew Floriańczyk, Joanna Buks (2013). Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 37-46
ISO 690 FLORIAńCZYK, Zbigniew, BUKS, Joanna. Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 37-46.
Corresponding address:
dr Zbigniew Floriańczyk, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Zakład Ekonomii Ogólne,j ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
zbigniew.florianczyk@ierigz.waw.pl