Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Iwona Cieślik, Ewa Cieślik, Agnieszka Siembida, Małgorzata Tomczyk

EVALUATION OF SERVICES’ QUALITY IN UPPER SILESIA ACCOMMODATION FACILITIES

Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych górnego śląska

Abstract:

This paper presents the results of study about impact of accommodation services’ quality, particularly quality of work and qualifications of staff, on the guests’ opinion, and thus promoting the accommodation facilities, and making a choice of a hotel in the Upper Silesia. The study involved 200 people, taking into account their gender, age, place of residence, education and occupational status. The research tool was a survey questionnaire. The results indicate close correlation between the quality of staff services (individual approach, aesthetics, discretion, understanding) and the customer is satisfaction. Particular attention was paid to the quality of service by the guests with high professional status, and higher education.

Abstract in polish:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny wpływu jakości usług noclegowych, szczególnie jakości pracy i kwalifikacji personelu, na opinię gości, a tym samym promocję obiektu noclegowego oraz dokonywanie jego wyboru na terenie Górnego Śląska. Badaniem objęto 200 osób, uwzględniając ich płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz status zawodowy. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników badań dostrzeżono ścisłą korelację pomiędzy jakością usług świadczonych przez pracowników (indywidualne podejście, estetyka, dyskrecja, zrozumienie) a zadowoleniem klienta. Szczególną uwagę na jakość obsługi zwracali goście o wysokim statusie zawodowym i wyższym poziomie wykształcenia.

Keywords: quality, hotel services, guests satisfaction

Keywords in polish: jakość, usługi noclegowe, satysfakcja gości

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Cieślik, Iwona, et al. "Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych górnego śląska." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 21-36.
APA Iwona Cieślik, Ewa Cieślik, Agnieszka Siembida, Małgorzata Tomczyk (2013). Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych górnego śląska. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 21-36
ISO 690 CIEśLIK, Iwona, et al. Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych górnego śląska. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 21-36.
Corresponding address:
mgr inż. Iwona Cieślik, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, Poland
Authors email:
iwonka.cieslik@gmail.com