Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Anna Bieniasz

THE FINANCIAL LIQUIDITY OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN POLAND IN THE SYSTEM SIZE OF ENTERPRISES

Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw

Abstract:

The article presents the diversification of financial liquidity of food industry enterprises in Poland in 2009-2011 and indicates the main factors shaping liquidity. The study used unpublished data of Central Statistical Office, allowing for the analysis of liquidity in the system classes the food industry and the system enterprise size (small, medium, large). The analyses show, that the food industry in Poland in 2009-2011, regardless of their size and adopted ratios, have the ability to regulate the current liabilities, but kept at a low level. Analysis of the factors influencing liquidity showed, that the primary importance was turnover ratio of current liabilities, as well as ratio of financing of income through equity.

Abstract in polish:

Celem pracy było przedstawienie zróżnicowania płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce oraz identyfikacja siły wpływu wybranych czynników kształtujących płynność finansową. W analizie wykorzystano niepublikowane dane GUS z lat 2009-2011, umożliwiające analizę płynności w układzie klas przemysłu spożywczego oraz w układzie wielkości przedsiębiorstw (małe, średnie, duże). Przeprowadzone analizy wskazują na to, że przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2009-2011, niezależnie od ich wielkości i przyjętego miernika, posiadały zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań bieżących, choć utrzymywaną na niskim poziomie. Zróżnicowanie płynności finansowej w układzie klas wskazuje, że – niezależnie od przyjętej miary – najniższą płynnością w małych i dużych przedsiębiorstwach charakteryzowała się produkcja piwa, a w średnich – produkcja sucharów, przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw oraz produkcja lodów. Analiza czynników kształtujących płynność finansową wykazała, że podstawowe znaczenie miał przede wszystkim wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących, a także wskaźnik finansowania przychodów kapitałem własnym.

Keywords: financial liquidity, food industry, size of enterprises, current liquidity, quick liquidity, cash liquidity

Keywords in polish: płynność finansowa, przemysł spożywczy, wielkość przedsiębiorstw, płynność bieżąca, płynność szybka, płynność natychmiastowa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Bieniasz, Anna. "Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 5-20.
APA Anna Bieniasz (2013). Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 5-20
ISO 690 BIENIASZ, Anna. Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 5-20.
Corresponding address:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl