Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara

THE ROLE OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR A COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES

Rola systemu zarzadzania jakością w osiąganiu przewagi konkurencyjnej

Abstract:

The paper was elaborated in order to determine the role and importance of quality management systems for an increase in the competitive advantage of an enterprise. The starting point is to present the contribution of different scientific staff to the development of the competitiveness theory and modern quality management systems. The presentation of contemporary sources of the competitive advantage and possibilities of the use of optimal competing strategies in particular conditions are a base for these considerations. The next part of the study includes a review of quality management systems as well as research results concerning sources of competitive advantages as well as economic and marketing effects of improvement of management efficiency. According to the research results, it could be concluded that quality perception, of both products and service quality proved by a suitable certificate as well as quality of the costumer’s service, is tightly connected with the level of costumer’s awareness. The research results confirm that implementation of the quality management system is perceived by enterprises as a significant source of the competitive advantage. As the respondents indicated, it contributes in increase in market access, acquiring new costumers, and as a consequence increase in market share of the investigated enterprises.

Abstract in polish:

Artykuł został opracowany w celu określenia roli, jaką pełnią te systemy w przedsiębiorstwie i znaczenia systemów zarządzania jakością dla wzrostu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia jest przedstawienie wkładu różnych autorów do rozwoju teorii konkurencyjności oraz nowoczesne systemy zarządzania jakością. Prezentacja współczesnych źródeł przewagi konkurencyjnej i możliwości wykorzystania optymalnych strategii konkurencyjnych w szczególnych warunkach są podstawą dla tych rozważań. Kolejna część opracowania zawiera przegląd systemów zarządzania jakością oraz wyników badań dotyczących źródeł przewag konkurencyjnych, ekonomicznych i marketingowych sposobów poprawy efektywności zarządzania. Wyniki badań wskazują, że postrzeganie jakości produktów i usług jest ściśle związane z poziomem świadomości klienta. Wyniki badań potwierdzają także, że wdrożenie systemu zarządzania jakością jest postrzegane przez przedsiębiorców jako istotne źródło przewagi konkurencyjnej, przyczynia się do zwiększenia dostępu do rynku, pozyskiwania nowych klientów i w konsekwencji wzrostu udziału w rynku badanych przedsiębiorstw.

Keywords: competitive advantage, competing strategy, quality management system

Keywords in polish: przewaga konkurencyjna, strategia konkurencji, system zarządzania jakością

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol29/issue3/art_18.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_18_pl.pdf
For citation:

MLA Szwacka-Mokrzycka, Joanna, and Adam Miara. "THE ROLE OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR A COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 205-217.
APA Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara (2013). THE ROLE OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR A COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 205-217
ISO 690 SZWACKA-MOKRZYCKA, Joanna, MIARA, Adam. THE ROLE OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR A COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 205-217.
Corresponding address:
dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
jesm54@wp.p