Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Joanna Szwacka-Mokrzycka

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND

Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Abstract:

The private sector, dominated by small and medium enterprises (SME), has been rapidly developing in Poland. Small and medium enterprises are defined as economic entities hiring not more than 250 employees and have turnovers lower than 50 million euros per year. The functioning of small and medium enterprises supports a decrease in unemployment, contributes to introduction of innovative operations and products as well as significantly influences GDP generation. The SME sector faces many barriers limiting their development. They include mainly social, financial and law barriers. Operations of the Polish Agency for Enterprise Development, Academic Business Incubators and other entities support small entrepreneurship. Recently, marketing in small and medium enterprises has particularly influenced their survival. A marketing programme consists of four elements a product, price, distribution, and promotion and is described as the marketing mix. In the paper, results of research in randomly selected enterprises of the SME sector are presented. The aim of the research was to diagnose a range of marketing operations’ use in these companies. The conducted research displays that marketing activity is used mainly for promotion in the investigated enterprises and to a small extent for managing a product’s portfolio in a firm. 

Abstract in polish:

Sektor prywatny, zdominowany w Polsce przez małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwija się dynamicznie. Małe i średnia przedsiębiorstwa są definiowane jako jednostki ekonomiczne, zatrudniające do 250 pracowników, o obrotach rocznych nie przekraczających 50 mln euro. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw niweluje bezrobocie, sprzyja prowadzeniu polityki proinnowacyjnej, a tym samym ma istotny wpływ na generowanie PKB. Należy jednocześnie podkreślić, że sektor MŚP napotyka na wiele barier ograniczających ich rozwój. Obejmują one przede wszystkim bariery społeczne, finansowe i prawne. Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i innych instytucji, stanowią wsparcie dla małej przedsiębiorczości. W ostatnich czasach coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu marketingu w kreowaniu rozwoju MŚP. Program marketingowy obejmuje cztery elementy, tj.: produkt, cenę, dystrybucję i promocję. W artykule przedstawiono główne wyniki badań przeprowadzonych na próbie MŚP. Celem badań było określenie zakresu stosowania marketingu w badanych przedsiębiorstwach. Badania wykazały, że MŚP wykorzystują głównie działania promocyjne oraz w małym zakresie działania związane z zarządzaniem portfelem produktowym.

Keywords: small and medium enterprises, directions of enterprises’ development, specificity of marketing in small and medium enterprises

Keywords in polish: małe i średnie przedsiębiorstwa, kierunki rozwoju przedsiębiorstw, specyfika marketingu w małych i średnich przedsiębiorstwach

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol29/issue3/art_17.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_17_pl.pdf
For citation:

MLA Szwacka-Mokrzycka, Joanna. "DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 193-204.
APA Joanna Szwacka-Mokrzycka (2013). DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 193-204
ISO 690 SZWACKA-MOKRZYCKA, Joanna. DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 193-204.
Corresponding address:
dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
jesm54@wp.pl