Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Aneta Suchoń

THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION AND OPERATION OF SOCIAL COOPERATIVES FOR RURAL DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF THE LEGAL REGULATIONS IN POLAND

Zasady organizacji i funkcjonowania spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w świetle regulacji prawnych w Polsce

Abstract:

The purpose of this article is, first of all, to evaluate legal regulations concerning the establishment and development of social cooperatives in rural areas. The first part of the paper focuses on the issues relating to a social economy. Since cooperatives do not operate for their own profit but for the benefit of their members, they contribute to carrying out the tasks of a social economy. Next, the article analyzes the Act of 27 April 2006 on social cooperatives, drawing attention to the problems connected with obtaining the status of the unemployed by an owner of farming lands, their spouse or a household member [Ustawa... 2006 b]. Additionally, the paper discusses the sources of financial aid addressed to the entities in question. In conclusions, the Author recommends that the regulations governing the operation of social cooperatives should be changed.

Abstract in polish:

Celem artykułu była przede wszystkim ocena przepisów prawnych dotyczących zakładania spółdzielni socjalnych i rozwijania ich działalności na wsi. W pierwszej kolejności zaprezentowano zagadnienia związane z pojęciem ekonomii społecznej. Spółdzielnie bowiem jako podmioty, które co do zasady działają nie dla zysku własnego, lecz członków, świetnie wpisują się w realizację założeń właśnie ekonomii społecznej. Następnie dokonano analizy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, zwracając szczególną uwagę na problemy związane z uzyskaniem statusu bezrobotnego przez właściciela gruntów rolnych, jego małżonka czy domownika [Ustawa... 2006 b]. W dalszej kolejności rozważania skupiały się na środkach pomocy finansowej dla omawianych podmiotów. W podsumowaniu autorka postuluje zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Keywords: social cooperative, social economy, cooperative principles, European funds, unemployed

Keywords in polish: spółdzielnia socjalna, ekonomia społeczna, zasady spółdzielcze, środki unijne, bezrobotny.

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol29/issue3/art_16.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_16_pl.pdf
For citation:

MLA Suchoń, Aneta. "THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION AND OPERATION OF SOCIAL COOPERATIVES FOR RURAL DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF THE LEGAL REGULATIONS IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 179-192.
APA Aneta Suchoń (2013). THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION AND OPERATION OF SOCIAL COOPERATIVES FOR RURAL DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF THE LEGAL REGULATIONS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 179-192
ISO 690 SUCHOń, Aneta. THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION AND OPERATION OF SOCIAL COOPERATIVES FOR RURAL DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF THE LEGAL REGULATIONS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 179-192.
Corresponding address:
dr Aneta Suchoń, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
asuchon@up.poznan.pl