Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Olga Stefko, Izabela Lipińska, Dorota Piasecka-Kwiatkowska

FACTORS CONDITIONING THE DEVELOPMENT OF SAFE FOOD PRODUCTION IN POLAND

Czynniki warunkujące rozwój produkcji bezpiecznej żywności w Polsce

Abstract:

Food allergies are a serious problem of modern society. That have contributed to the creation of a separate sector that is involved in the production of foods targeted specifically for it. The aim of the article is an attempt at distinguishing the key success factors that determine not only the success but also the development of safe food production in Poland. To effect the main purpose of the paper, primary as well as secondary materials were used. The basis for the evaluation, apart from papers, making up the literature of the subject, were the results of the research conducted amongst a group of experts among whom the questionnaire was conducted. It related to multi-plane and multi-aspect conditions for the development of safe food in Poland. Then, the STEEPVL analysis and Key Success Factors method were conducted. Analyses show, that the producers of safe food which is targeted at allergic people, to develop their own businesses do not need the organizational and technological support, but mainly financial. Finding the competitive advantages is primarily at the level of skill to raise funds for small and medium-sized enterprises from the pool of national aid and the EU.

Abstract in polish:

Alergie pokarmowe stanowią istotny problem współczesnego społeczeństwa. Przyczyniły się do powstania odrębnego sektora, zajmującego się wytwarzaniem żywności skierowanej specjalnie do tego segmentu rynku. Celem artykułu jest próba wyodrębnienia kluczowych czynników sukcesu determinujących rozwój produkcji bezpiecznej żywności w Polsce. W pracy wykorzystano materiały pierwotne i wtórne. Oprócz dostępnych opracowań wchodzących w zakres literatury przedmiotu, zebrano także zespół ekspertów, wśród których przeprowadzono badania ankietowe, dotyczące wielopłaszczyznowych i wieloaspektowych uwarunkowań rozwoju produkcji bezpiecznej żywności w Polsce. Do analizy wykorzystano metody ilościowe i jakościowe, a także Metodę Kluczowych Czynników Sukcesu oraz STEEPVL. Z analiz wynika, że producenci bezpiecznej żywności, przeznaczonej dla osób z alergią, do tego, aby rozwijać własną działalność, nie potrzebują wsparcia organizacyjnego i technologicznego, ale głównie wsparcie finansowe. Szukanie przewag konkurencyjnych odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie umiejętności pozyskania funduszy dla małych i średnich przedsiębiorstw z puli środków pomocy krajowej oraz unijnej. 

Keywords: development, production of safe food, Key Success Factors, STEEPVL method

Keywords in polish: rozwój, produkcja bezpiecznej żywności, Kluczowe Czynniki Sukcesu, analiza STEEPVL

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol29/issue3/art_15.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_15_pl.pdf
For citation:

MLA Stefko, Olga, et al. "FACTORS CONDITIONING THE DEVELOPMENT OF SAFE FOOD PRODUCTION IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 169-178.
APA Olga Stefko, Izabela Lipińska, Dorota Piasecka-Kwiatkowska (2013). FACTORS CONDITIONING THE DEVELOPMENT OF SAFE FOOD PRODUCTION IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 169-178
ISO 690 STEFKO, Olga, LIPIńSKA, Izabela, PIASECKA-KWIATKOWSKA, Dorota. FACTORS CONDITIONING THE DEVELOPMENT OF SAFE FOOD PRODUCTION IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 169-178.
Corresponding address:
dr Olga Stefko, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
stefko@up.poznan.pl