Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Olga Stefko, Barbara Ciesielska

IMPORTANCE OF CAPITAL INTENSITY IN HORTICULTURE

Znaczenie kapitałochłonności w ogrodnictwie

Abstract:

Although horticulture is an integral part of agriculture it has several distinguishing characteristics resulting from its potentially higher profitability and different use of the basic production factors, such as land, labour and capital. The common features of horticultural farms are the high level of real fixed assets in the structure of assets and high capital intensity of production. Therefore, the main goal of the article is to define the importance of the capital intensity in horticulture production. An effective tool to calculate the suitable for the individual needs of real fixed assets level should facilitate permanent monitoring of the production in terms of the economic calculation in order to optimize the range of the producers’ investment so that they could avoid a financial loss.

Abstract in polish:

Chociaż ogrodnictwo stanowi integralną część rolnictwa, wyróżnia je nie tylko potencjalnie wyższa dochodowość, lecz także odmienny sposób wykorzystania podstawowych czynników produkcji, takich jak: ziemia, praca i kapitał. Cechą wspólną gospodarstw ogrodniczych jest wysoki poziom rzeczowych aktywów trwałych w strukturze majątku oraz duża kapitałochłonność produkcji. Z tego względu głównym celem artykułu jest określenie znaczenia kapitałochłonności w produkcji ogrodniczej. Skuteczne narzędzie do kalkulowania odpowiedniego do indywidualnych potrzeb poziomu środków trwałych powinno ułatwić producentom stałe kontrolowanie produkcji w kategoriach rachunku ekonomicznego, aby zoptymalizować wielkość ich inwestycji celem uniknięcia strat finansowych.

Keywords: horticulture, capital intensity

Keywords in polish: ogrodnictwo, kapitałochłonność

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol29/issue3/art_14.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_14_pl.pdf
For citation:

MLA Stefko, Olga, and Barbara Ciesielska. "IMPORTANCE OF CAPITAL INTENSITY IN HORTICULTURE." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 161-168.
APA Olga Stefko, Barbara Ciesielska (2013). IMPORTANCE OF CAPITAL INTENSITY IN HORTICULTURE. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 161-168
ISO 690 STEFKO, Olga, CIESIELSKA, Barbara. IMPORTANCE OF CAPITAL INTENSITY IN HORTICULTURE. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 161-168.
Corresponding address:
dr Olga Stefko, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
stefko@up.poznan.pl