Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Piotr Stanek, Waldemar Teter, Witold Chabuz, Zygmunt Litwińczuk

RESEARCH ON THE ECONOMIC AND ORGANISATIONAL STRUCTURE OF FARMS IN THE PODKARPACIE REGION

BADANIA NAD STRUKTURĄ EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNĄ GOSPODARSTW ROLNYCH Z REGIONU PODKARPACIA

Abstract:

The study was conducted in 74 family farms from the region of Podkarpacie. Information for the work was collected directly on farms using a prepared questionnaire. The results show that with the increasing surface, households increased their economic and organisational prosperity expressed by a higher gross margin and higher stocking rates (LU). In smaller farms, the animal-plant production profile typical of Subcarpathian (group II-IV), the growth potential is high. These farms have more land resources and animals that are used for food production. Their further development will be determined primarily by macroeconomic factors, as well as decisions about the way of management made by farmers. It should be emphasized, however, that failure to livestock or reduction (the abandonment of grazing pasture, lower stocking density) will contribute to the growth of uncultivated land surface, mostly on grassland difficult to be utilized in a different manner.

Abstract in polish:

Badania przeprowadzono w 74 gospodarstwach rodzinnych z regionu Podkarpacia. Informacje do pracy były zbierane bezpośrednio w gospodarstwach, poprzez wywiad, z wykorzystaniem przygotowanego kwestionariusza. Uzyskane wyniki wskazują na to, że wraz ze zwiększającą się powierzchnią gospodarstw zwiększała się ich siła ekonomiczna i organizacyjna wyrażająca się większą nadwyżką bezpośrednią oraz wyższą obsadą zwierząt (DJP). W gospodarstwach mniejszych, o zwierzęco-roślinnym profilu produkcji, charakterystycznych dla Podkarpacia (grupy II-IV), potencjał rozwojowy był wysoki. Gospodarstwa te posiadały jeszcze zasoby ziemi i zwierząt, które powinny być wykorzystane do produkcji żywności. O ich dalszym rozwoju będą decydować głównie czynniki makroekonomiczne oraz podejmowane przez rolników decyzje o sposobie gospodarowania. Jednak należy podkreślić, że zaniechanie produkcji zwierzęcej lub jej ograniczanie (rezygnacja z wypasu pastwiskowego, mniejsza obsada zwierząt) będzie przyczyniało się do wzrostu powierzchni nieużytków, głównie zielonych, trudnych do zagospodarowania w innym kierunku.

Keywords: agricultural production, Standard Gross Margin SGM, European Size Unit ESU, workload, production efficiency

Keywords in polish: produkcja rolnicza, SGM, ESU, nakłady pracy, efektywność produkcji

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Stanek, Piotr, et al. "BADANIA NAD STRUKTURĄ EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNĄ GOSPODARSTW ROLNYCH Z REGIONU PODKARPACIA." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 149-159.
APA Piotr Stanek, Waldemar Teter, Witold Chabuz, Zygmunt Litwińczuk (2013). BADANIA NAD STRUKTURĄ EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNĄ GOSPODARSTW ROLNYCH Z REGIONU PODKARPACIA. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 149-159
ISO 690 STANEK, Piotr, et al. BADANIA NAD STRUKTURĄ EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNĄ GOSPODARSTW ROLNYCH Z REGIONU PODKARPACIA. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 149-159.
Corresponding address:
dr inż. Piotr Stanek, Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin, Poland
Authors email:
kongo12@interia.pl