Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Aldona Standar, Joanna Średzińska, Milena Zagrodnik

THE SIGNIFICANCE OF THE AUTHORITIES’ ACTIVITY FOR THE ABSORPTION OF THE EU FUNDS AND ITS INFLUENCE ON A LOCAL DEVELOPMENT. THE EXAMPLE OF THE SZAMOCIN COMMUNE

Znaczenie aktywności władz gmin dla absorpcji funduszy UE oraz jej wpływ na rozwój lokalny. Przykład gminy Szamocin

Abstract:

The article is aimed at presenting the authorities’ activity when applying for the EU funds and the influence of gained aid on a local development. The Szamocin Commune is the subject of research. The authorities’ activity is the commune’s strength. Despite their mediocre financial situation, approximately 1/4 of their spending is on investments. The commune’s weaknesses include mainly poor quality of the roads in the commune and few sanitary sewage systems. In order to improve the level of a local development and the quality of the inhabitant’s life, investments in these areas have been realized thanks to gained EU funds for several years now. The commune could carry out more EU projects does not have its own sufficient resources required in case of financial engineering. It is one of the two barriers to absorb the EU funds, except for an inefficient system of funds allocation.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest przedstawienie aktywności władz gminy w ubieganiu się o dofinansowanie unijne oraz wpływ pozyskanego wsparcia z UE na rozwój lokalny na przykładzie gminy Szamocin. W pierwszej części scharakteryzowano gminę w celu zidentyfikowania jej mocnych i słabych stron. Następnie ukazano poziom pozyskanych przez gminę unijnych środków i liczbę realizowanych projektów w różnym czasie; w okresie przedakcesyjnym, 2004-2006 oraz 2007-2013. Wyniki gminy Szamocin zestawiono ze średnią obliczoną dla województwa. W końcowej części opracowania przedstawiono opinie pracowników ds. pozyskiwania środków UE dotyczące barier skutecznej absorpcji. Porównano wyniki badań ankietowych wykonanych w dwóch różnych okresach. Na podstawie badań można stwierdzić, że gmina realizowała unijne projekty zgodnie ze swoimi potrzebami, niwelując słabe strony. Gmina Szamocin mogłaby realizować więcej projektów UE, jednak nie posiada wystarczających środków własnych wymaganych w montażu finansowym. Jest to jedna z dwóch, oprócz nieodpowiedniego systemu rozdziału środków, barier ograniczających absorpcję środków unijnych.

Keywords: the EU funds, commune, local development, Wielkopolska Province

Keywords in polish: fundusze UE, gmina, rozwój lokalny, województwo wielkopolskie

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol29/issue3/art_12.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Standar, Aldona, et al. "THE SIGNIFICANCE OF THE AUTHORITIES’ ACTIVITY FOR THE ABSORPTION OF THE EU FUNDS AND ITS INFLUENCE ON A LOCAL DEVELOPMENT. THE EXAMPLE OF THE SZAMOCIN COMMUNE." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 133-147.
APA Aldona Standar, Joanna Średzińska, Milena Zagrodnik (2013). THE SIGNIFICANCE OF THE AUTHORITIES’ ACTIVITY FOR THE ABSORPTION OF THE EU FUNDS AND ITS INFLUENCE ON A LOCAL DEVELOPMENT. THE EXAMPLE OF THE SZAMOCIN COMMUNE. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 133-147
ISO 690 STANDAR, Aldona, ŚREDZIńSKA, Joanna, ZAGRODNIK, Milena. THE SIGNIFICANCE OF THE AUTHORITIES’ ACTIVITY FOR THE ABSORPTION OF THE EU FUNDS AND ITS INFLUENCE ON A LOCAL DEVELOPMENT. THE EXAMPLE OF THE SZAMOCIN COMMUNE. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 133-147.
Corresponding address:
dr Aldona Standar, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
standar@up.poznan.pl