Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska, Anita Dziedzic

SELECTED FUNCTIONING PROBLEMS OF FRUIT PRODUCERS’ GROUPS FROM THE REGION OF RAWA AND GRÓJEC

WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW Z REGIONU GRÓJECKIEGO I RAWSKIEGO

Abstract:

In the light of horticultural market globalization, Polish producers who operate on small area of cultivation and use poor technical facilities, become uncompetitive in relation to the horticultural producer of the EU-15. One solution of this problem is to cooperate within fruit and vegetables producers groups. It increases the potential of the horticultural market, allows to sell products at higher prices, as well as eliminate indirect distribution channels. In addition, associated producers can purchase and use production materials and conduct promotional activities. It was examined how, in practice, joint activities of farm owners in established groups are carried out, what the reasons for the accession to the producer groups are and how producers assess their decisions. The study was conducted on fruit and vegetable producers groups and organisations from Grójec and Rawa regions. The studies support the view of the growing interest in the interaction of groups of producers. Joint cooperation improves prospering of horticultural farms and increases their market potential.

Abstract in polish:

W obliczu globalizacji rynku ogrodniczego, polscy producenci prowadzący w wielu przypadkach produkcję na niewielkim areale i posiadający często ubogie zaplecze techniczne, stają się niekonkurencyjni względem ogrodników z krajów UE-15. Jednym z rozwiązań tego problemu jest współdziałanie w grupach producentów owoców i warzyw. Zwiększa ono potencjał rynkowy ogrodników, pozwala prowadzić sprzedaż na rynkach oferujących wyższe ceny, a także eliminować pośrednie kanały dystrybucji. Ponadto zrzeszeni producenci mogą wspólnie nabywać i użytkować środki produkcji oraz prowadzić działania promocyjne. W pracy podjęto próbę zbadania, jak w praktyce są realizowane wspólne działania właścicieli gospodarstw w powstałych grupach, jakie były powody przystąpienia producentów do grupy i jak oceniają swoją decyzję. Badanie przeprowadzono w grupach i organizacjach producentów owoców i warzyw regionu grójeckiego i rawskiego. Badania te potwierdzają opinię odnośnie wzrostu zainteresowania producentów współdziałaniem w grupach, co przekłada się na poprawę funkcjonowania gospodarstw ogrodniczych oraz zwiększenia ich potencjału rynkowego. 

Keywords: producer groups, producer organizations, fruit and vegetable market

Keywords in polish: grupy producentów, organizacje producentów, rynek owoców i warzyw

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Sobczak, Wioleta, et al. "WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW Z REGIONU GRÓJECKIEGO I RAWSKIEGO." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 121-131.
APA Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska, Anita Dziedzic (2013). WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW Z REGIONU GRÓJECKIEGO I RAWSKIEGO. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 121-131
ISO 690 SOBCZAK, Wioleta, JABłOńSKA, Lilianna, DZIEDZIC, Anita. WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW Z REGIONU GRÓJECKIEGO I RAWSKIEGO. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 121-131.
Corresponding address:
mgr inż. Wioleta Sobczak, Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland
Authors email:
wioleta_sobczak@sggw.pl