Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Arkadiusz Piwowar

FEED INDUSTRIAL MARKET IN THE YEARS 2005-2011

Rynek pasz przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011

Abstract:

The article presents the carried out analysis of the feed industry in Poland in 2005-2011. The size and structure of industrial feed production and financial results of the national feed industry were presented. The retail prices of products of the relevant market and price relations for the selected industrial feed agricultural prices were analysed.
As arises from the analyses, the industrial feed production in Poland increased in the examined period by 52%. With the increase in production, also significantly increased the feed retail prices.

Abstract in polish:

W artykule przedstawiono analizy dotyczące rynku pasz przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011. Zaprezentowano wielkość i strukturę produkcji pasz przemysłowych oraz wyniki finansowe przedsiębiorstw krajowego przemysłu paszowego. Analizie poddano ceny detaliczne produktów na badanym rynku oraz relacje cenowe wybranych pasz przemysłowych do cen płodów rolnych. Jak wynika z analiz, produkcja pasz przemysłowych w Polsce wzrosła w badanych latach o 52%. Wraz ze wzrostem produkcji wyraźnie wzrosły także ceny detaliczne pasz. 

Keywords: feed industry, production, prices, price relationships

Keywords in polish: pasze przemysłowe, produkcja, ceny, relacje cenowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Piwowar, Arkadiusz. "Rynek pasz przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 111-119.
APA Arkadiusz Piwowar (2013). Rynek pasz przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 111-119
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz. Rynek pasz przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 111-119.
Corresponding address:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl