Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Teresa Nowogródzka, Stanisław Szarek, Marian Podstawka

SUBSIDIES OF AGRI-ENVIRONMENTAL PROGRAMS VERSUS ECONOMICAL RESULTS IN ORGANIC FARM IN POLAND

Wysokość dopłat z programów rolno-środowiskowych a wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych w Polsce

Abstract:

Based on empirical data from 196 farms organic production, marketability of production was found to be low in the group of households receiving the largest subsidies to agri-environment schemes. The ratio of total payments in relation to commodity production was nearly 1:1, and in the group receiving more than 50 thous. PLN subsidies, this ratio was almost 3:1. In the group of households receiving the highest fees the highest level of agricultural income earned was reported. On a national scale, this means that farms receiving more than 20 thous. PLN subsidies to agri-environmental programs receive more than 62% of payments from the agri-environment schemes. At the same time these holdings produce less than 32% of the total production of goods.

Abstract in polish:

Na podstawie danych empirycznych ze 196 gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi, stwierdzono niską towarowość produkcji w grupie gospodarstw otrzymujących największe dopłaty z programów rolno-środowiskowych. Proporcja dopłat ogółem w stosunku do produkcji towarowej wyniosła prawie 1:1, a w grupie otrzymującej ponad 50 tys. dopłat – prawie 3:1. W grupie gospodarstw otrzymujących najwięcej dopłat odnotowano najwyższy poziom dochodu rolniczego. W skali całego kraju oznacza to, że gospodarstwa, które uzyskują powyżej 20 tys. zł dopłat z programów rolno-środowiskowych, otrzymują ponad 62% wszystkich dopłat z tych programów. Jednocześnie gospodarstwa te tworzą około 1/3 całej produkcji towarowej. 

Keywords: organic farming, profitability, marketability, subsidies

Keywords in polish: rolnictwo ekologiczne, dochodowość, towarowość, dopłaty z programów rolno-środowiskowych

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Nowogródzka, Teresa, et al. "Wysokość dopłat z programów rolno-środowiskowych a wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 101-110.
APA Teresa Nowogródzka, Stanisław Szarek, Marian Podstawka (2013). Wysokość dopłat z programów rolno-środowiskowych a wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 101-110
ISO 690 NOWOGRóDZKA, Teresa, SZAREK, Stanisław, PODSTAWKA, Marian. Wysokość dopłat z programów rolno-środowiskowych a wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 101-110.
Corresponding address:
dr inż. Stanisław Szarek, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19,  08-110 Siedlce, Poland
Authors email:
szarek@uph.edu.pl