Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Aldona Mrówczyńska-Kamińska

THE WORKFORCE AND ITS PRODUCTIVITY IN THE FOOD ECONOMY OF THE EU COUNTRIES

Zasoby pracy i ich wydajność w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej

Abstract:

The main aim of the article is a comparative analysis of the workforce and its productivity in the food economy of the EU countries in the years 1995 and 2009. The first part of the article analyses the internal structure of the workforce in the food economy and its share in the national economy. In the following part the workforce productivity was estimated, taking into consideration the value of global output and gross value added per employee. The basic source materials used in this study were input-output tables for individual EU countries. The results of the calculations indicate that the internal structure of the workforce in the food economy, its share in the national economy, and the level of the workforce productivity in the EU countries differ considerably. The level of the labour productivity is much higher in the countries of Western and Northern Europe than in the countries of Central and Eastern Europe. It is mainly caused by a structural defect which is due to an excessive workforce in the agricultural sector EU member states.

Abstract in polish:

Celem artykułu była analiza porównawcza zasobów pracy i ich wydajności w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej w 1995 i 2009 roku. W pierwszej części artykułu przeanalizowano strukturę wewnętrzną pracujących w gospodarce żywnościowej oraz ich udział w gospodarce narodowej. W kolejnej części obliczono wydajność pracy, odnosząc wartość produkcji globalnej i wartości dodanej brutto na jednego zatrudnionego. Głównym materiałem źródłowym były Bilanse przepływów międzygałęziowych dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Wyniki obliczeń świadczą o tym, że struktura wewnętrzna pracujących w gospodarce żywnościowej, ich udział w gospodarce narodowej oraz poziom wydajności pracy w krajach Unii Europejskiej wykazuje znaczne zróżnicowanie. W krajach Europy Zachodniej i Północnej zależności te są znacznie nowocześniejsze niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spowodowane jest to przede wszystkim wadliwością strukturalną, związaną ze zbyt dużymi zasobami pracy w rolnictwie w nowych krajach członkowskich UE. 

Keywords: agri-food industry, workforce, internal structure, the share in the national economy, labour productivity

Keywords in polish: gospodarka żywnościowa, zasoby pracy, struktura wewnętrzna, udział w gospodarce narodowej, wydajność pracy

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol29/issue3/art_8.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Mrówczyńska-Kamińska, Aldona. "THE WORKFORCE AND ITS PRODUCTIVITY IN THE FOOD ECONOMY OF THE EU COUNTRIES." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 85-100.
APA Aldona Mrówczyńska-Kamińska (2013). THE WORKFORCE AND ITS PRODUCTIVITY IN THE FOOD ECONOMY OF THE EU COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 85-100
ISO 690 MRóWCZYńSKA-KAMIńSKA, Aldona. THE WORKFORCE AND ITS PRODUCTIVITY IN THE FOOD ECONOMY OF THE EU COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 85-100.
Corresponding address:
dr Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
mrowczynska-kaminska@up.poznan.pl