Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Piotr Łykowski, Anna Matuszczak

STRUCTURE AND DYNAMICS OF AGRICULTURAL DIRECT PAYMENTS IN DISTRICTS OF THE WIELKOPOLSKA REGION. REASONS FOR DIFFERENCES

Przyczyny zróżnicowań struktury i dynamiki rolniczych płatności bezpośrednich w powiatach wielkopolski

Abstract:

Instruments of the common agricultural policy affect the growth and profitability of Polish agriculture, especially the main tool, which are direct payments. The purpose of the article was to evaluate the development of the agricultural direct payments due to their level, dynamics and structure. It has also been attempted to identify the conditions that existed and differences in the studied areas. The study involved the structure of each area payments in all districts of the Wielkopolska Region. A quantitative analysis was performed of direct payments and identified determinants of variation in spatial terms (taking into account the size of the total direct payments obtained by the farm and in terms of 1 ha of land submitted for payment). It should be noted that during the period a development of the system of direct payments, was observed by increasing the number of titles that fall into the area payment, and the amount of financial assistance acquired during the period which was dependent on geographic location, farm size, type of production and activity of the applicants.

Abstract in polish:

Instrumentarium wspólnej polityki rolnej oddziałuje na rozwój i dochodowość polskiego rolnictwa, szczególnie przez główne narzędzie, jakim są dopłaty bezpośrednie. Celem artykułu była ocena kształtowania się płatności bezpośrednich gospodarstw rolnych ze względu na ich poziom, dynamikę i strukturę. Podjęto także próbę wskazania uwarunkowań występujących różnic w badanych zakresach. Badaniom poddano strukturę poszczególnych dopłat obszarowych we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego. Przeprowadzono analizę ilościową płatności bezpośrednich oraz wskazano czynniki determinujące zróżnicowanie w ujęciu przestrzennym (uwzględniając wielkość dopłat bezpośrednich ogółem pozyskiwanych przez gospodarstwa oraz w ujęciu na 1 ha gruntów zgłaszanych do dopłat). Z badań wynika, że w badanym okresie nastąpił rozwój systemu płatności bezpośrednich, poprzez zwiększenie liczby tytułów, na które przypadają płatności obszarowe, natomiast wysokość pomocy finansowej pozyskanej w badanym okresie była uzależniona od położenia geograficznego, wielkości gospodarstw, rodzaju produkcji i aktywności wnioskodawców.

Keywords: CAP direct payments, income, diversification

Keywords in polish: WPR, dopłaty bezpośrednie, dochody, zróżnicowanie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Łykowski, Piotr, and Anna Matuszczak. "Przyczyny zróżnicowań struktury i dynamiki rolniczych płatności bezpośrednich w powiatach wielkopolski." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 75-84.
APA Piotr Łykowski, Anna Matuszczak (2013). Przyczyny zróżnicowań struktury i dynamiki rolniczych płatności bezpośrednich w powiatach wielkopolski. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 75-84
ISO 690 ŁYKOWSKI, Piotr, MATUSZCZAK, Anna. Przyczyny zróżnicowań struktury i dynamiki rolniczych płatności bezpośrednich w powiatach wielkopolski. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 75-84.
Corresponding address:
dr Anna Matuszczak, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10,  61-857 Poznań, Poland
Authors email:
anna.matuszczak@kpsw.edu.pl