Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Izabela Lipińska, Marian Lipiński

THE ACTIVITY OF POZNAŃ COUNTY FARMERS IN THE FIELD OF AGRICULTURAL CONSTRUCTION AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

Aktywność rolników powiatu poznańskiego w zakresie budownictwa gospodarczego po akcesji do Unii Europejskiej

Abstract:

The aim of the article is to analyze the dynamics and the scale of commercial activities of farmers within Powiat Poznański. The research was based on the investments in buildings and other structures used for animal production. It covered the period after Polish accession to the European Union. The urbanization of Powiat Poznański is visible. The acreage falling has affected the agricultural production. After the accession, the farmer’ interest in commercial building investments fell. The closer to Poznań, lower the number of investors.

Abstract in polish:

Przedmiotem artykułu była analiza dynamiki i skali aktywności gospodarczej rolników powiatu poznańskiego na niwie inwestowania w budynki i inne budowle służące do produkcji zwierzęcej, po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Urbanizacja powiatu poznańskiego może stanowić zagrożenie potencjału produkcyjnego rolnictwa ze względu na ubywający areał. Po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej spada zainteresowanie rolników inwestowaniem w budownictwo gospodarcze. Im bliżej miasta Poznania, tym mniej chętnych do inwestowania.

Keywords: commercial buildings, urbanization of rural areas, building investments in agriculture

Keywords in polish: budownictwo gospodarcze, urbanizacja terenów wiejskich, inwestycje budowlane w rolnictwie

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol29/issue3/art_6.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Lipińska, Izabela, and Marian Lipiński. "THE ACTIVITY OF POZNAŃ COUNTY FARMERS IN THE FIELD OF AGRICULTURAL CONSTRUCTION AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 65-73.
APA Izabela Lipińska, Marian Lipiński (2013). THE ACTIVITY OF POZNAŃ COUNTY FARMERS IN THE FIELD OF AGRICULTURAL CONSTRUCTION AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 65-73
ISO 690 LIPIńSKA, Izabela, LIPIńSKI, Marian. THE ACTIVITY OF POZNAŃ COUNTY FARMERS IN THE FIELD OF AGRICULTURAL CONSTRUCTION AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 65-73.
Corresponding address:
dr Izabela Lipińska, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
lipinska@up.poznan.pl