Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Cezary Klimkowski

AGRICULTURAL INSURANCE AND CHANGES IN COMMON AGRICULTURAL POLICY

Ubezpieczenia rolne a zmiany Wspólnej Polityki Rolnej

Abstract:

One of the main components of common agricultural policy reform is incorporating agricultural insurance schemes into the rural development policy. Subsidized agricultural insurance schemes practice shows that this policy instrument is cost-ineffective and disturbs agricultural markets in many different ways. The main purpose of this paper is to show specific character of agricultural insurance and summary of experiences with this kind of insurance, which suggest that subsidized agricultural insurance may be not the best option of assisting agricultural producers’ risk management efforts.

Abstract in polish:

Jednym z ważniejszych elementów reformy wspólnej polityki rolnej będzie wprowadzenie subsydiowanych ubezpieczeń rolnych jako elementu polityki rozwoju obszarów wiejskich. Praktyka funkcjonujących od lat programów dotowanych ubezpieczeń rolniczych wskazuje jednak, że jest to instrument bardzo kosztowny i generujący wiele niepożądanych efektów. W pracy przedstawiono specyfikę ubezpieczeń rolnych oraz bilans doświadczeń związanych z ich funkcjonowaniem, skłaniający do krytycznego spojrzenia na tę metodę ograniczania ryzyka dochodowego rolników.

Keywords: insurance, agricultural insurance, risk management, common agricultural policy

Keywords in polish: ubezpieczenia, ubezpieczenia rolne, zarządzanie ryzykiem, wspólna polityka rolna

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Klimkowski, Cezary. "Ubezpieczenia rolne a zmiany Wspólnej Polityki Rolnej." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 41-49.
APA Cezary Klimkowski (2013). Ubezpieczenia rolne a zmiany Wspólnej Polityki Rolnej. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 41-49
ISO 690 KLIMKOWSKI, Cezary. Ubezpieczenia rolne a zmiany Wspólnej Polityki Rolnej. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 41-49.
Corresponding address:
mgr Cezary Klimkowski, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa, IERiGŻ-PIB, Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
klimkowski@ierigz.waw.pl