Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Barbara Ciesielska, Julian Wawrzyniak

CHANGE OF VEGETABLES PRODUCTION IN POLAND BETWEEN 1997-2012

Zmiany w produkcji warzywniczej w Polsce w latach 1997-2012

Abstract:

The aim of the publication was to evaluate the change of potential size and structure of vegetables production in Poland between 1997-2012. The overall acreage of vegetables, as well as total production, was declining. The overall amount of harvested vegetables was declining slower than reduction of planting area. There was also change in geographic distribution of plantations in the country. The polarization of region and concentration of production increased.

Abstract in polish:

Przedmiotem pracy była ocena zmian w potencjale, wielkości i strukturze produkcji warzywniczej w Polsce, w latach 1997-2012. W analizowanych latach zmniejszyła się zarówno powierzchnia plantacji warzywnych, jak i obniżały się zbiory warzyw, choć w mniejszym tempie niż wynosiły ubytki w powierzchni plantacji. Nastąpiły także duże zmiany w rozmieszczeniu plantacji na terenie kraju. Wzrosła polaryzacja województw w nasileniu upraw oraz nastąpił wzrost koncentracji upraw.

Keywords: structure, distribution of plantations, surface, production, vegetables, harvest

Keywords in polish: warzywa, powierzchnia, produkcja, zbiory, struktura, rozmieszczenie plantacji

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Ciesielska, Barbara, and Julian Wawrzyniak. "Zmiany w produkcji warzywniczej w Polsce w latach 1997-2012." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 17-27.
APA Barbara Ciesielska, Julian Wawrzyniak (2013). Zmiany w produkcji warzywniczej w Polsce w latach 1997-2012. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 17-27
ISO 690 CIESIELSKA, Barbara, WAWRZYNIAK, Julian. Zmiany w produkcji warzywniczej w Polsce w latach 1997-2012. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 17-27.
Corresponding address:
prof. dr hab. Julian Wawrzyniak, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
ciesielska@up.poznan.pl