Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Agnieszka Baer-Nawrocka, Natalia Markiewicz

PRODUCTION POTENTIAL AND AGRICULTURAL EFFECTIVENESS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej

Abstract:

The aim of the paper was to assess the relation between agricultural production factors and effectiveness in European Union’s agriculture. For each country two synthetic coefficients were calculated using TOPSIS method. The first one characterises production factors relations, the latter one displays effectiveness of production factors. The objective of the research was to verify the correlation between these indices. The analysis proved that in many analysed countries the agricultural potential is correlated positively with the agricultural effectiveness. 

Abstract in polish:

W artykule poddano ocenie związek posiadanych zasobów produkcyjnych z osiąganym poziomem efektywności tych czynników w rolnictwie Unii Europejskiej. Realizując cel badań dla każdego z państw członkowskich, posługując się metodą TOPSIS, wyznaczono dwa odrębne syntetyczne mierniki – pierwszy, oparty na relacjach czynników produkcji i drugi, odzwierciedlający produktywność zasobów zaangażowanych w produkcję rolną. Jak wykazały badania, w większości analizowanych państw wysoki/niski poziom zdolności wytwórczych determinuje wysoką/niską produktywność czynników produkcji. Dotyczy to zarówno krajów o wysokiej intensywności wytwarzania jak i państw, gdzie procesy wytwarzania wykazują bardziej ekstensywny charakter. Jednocześnie charakter tej zależności jest nieco inny w zależności od struktury produkcji.

Keywords: production potential, effectiveness of production, synthetic coefficient, correlation

Keywords in polish: czynniki produkcji, efektywność wytwarzania, miernik syntetyczny, korelacja

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Baer-Nawrocka, Agnieszka, and Natalia Markiewicz. "Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 5-16.
APA Agnieszka Baer-Nawrocka, Natalia Markiewicz (2013). Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 5-16
ISO 690 BAER-NAWROCKA, Agnieszka, MARKIEWICZ, Natalia. Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 5-16.
Corresponding address:
dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
baer-nawrocka@up.poznan.pl