Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Dariusz Grzegorz Żak

Legal aspects of business development and innovation in Poland

Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce

Abstract:

At the beginning of this article the basic concepts related to the topic issues are presented. The article focuses on the rationale and ideas of creating entrepreneurship and innovation. On the one hand the work’s aim is to show the basic legal instruments which allow to conduct business in Poland, and to demonstrate the role of state bodies in the promotion of entrepreneurship. However, on the other hand the aim of this work is to show the legal instruments connected with competition and encourage entrepreneurs’ innovativeness, taking into account the current needs and trends occurring on the market.

Abstract in polish:

Na wstępie artykułu zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z tematem opracowania. Artykuł koncentruje się na przesłankach i ideach kreowania przedsiębiorczości i innowacji. Z jednej strony, opracowanie ma ukazać czytelnikowi podstawowe instrumenty prawne pozwalające podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce oraz wyjawić rolę organów państwa w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Z drugiej strony, opracowanie ma na celu wskazywać na regulacje prawne związane z konkurencyjnością oraz wspieraniem innowacyjności przedsiębiorców, z uwzględnieniem bieżących potrzeb i trendów występujących na rynku.

Keywords: law, business, entrepreneurship, competitiveness, innovation

Keywords in polish: prawo, działalność gospodarcza, przedsiębiorczość, konkurencyjność, innowacje

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_31_pl.pdf
For citation:

MLA Żak, Dariusz Grzegorz. "Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 299-307.
APA Dariusz Grzegorz Żak (2013). Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 299-307
ISO 690 ŻAK, Dariusz Grzegorz. Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 299-307.
Corresponding address:
dr Dariusz Grzegorz Żak, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 6, 39-400 Tarnobrzeg, Poland
Authors email:
zakdariusz@poczta.fm