Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Dagmara K. Zuzek, Bartosz Mickiewicz

Environmental reference of enterprises social responsibility

Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Abstract:

This paper presents some considerations to take over the realm of entrepreneurial responsibility for the environment. It discusses the concept of ecological trends responsibility. Evidence indicates inclusion of small and medium-sized enterprises in the area of responsibility. Business responsibilities towards the environment as a basis for making voluntary commitments are presented.

Abstract in polish:

W artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania podejmowania przez przedsiębiorców odpowiedzialności za środowisko. Omówiono kierunki rozwoju koncepcji ekologicznej odpowiedzialności biznesu. Wskazano przesłanki włączania małych i średnich przedsiębiorstw w obszar odpowiedzialności. Przedstawiono obowiązki przedsiębiorców wobec środowiska jako podstawę do podejmowania dobrowolnych zobowiązań.

Keywords: small and medium-sized enterprises, corporate social responsibility, ecology

Keywords in polish: małe i średnie przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność biznesu, ekologia

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_30_pl.pdf
For citation:

MLA Zuzek, Dagmara K., and Bartosz Mickiewicz. "Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 291-298.
APA Dagmara K. Zuzek, Bartosz Mickiewicz (2013). Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 291-298
ISO 690 ZUZEK, Dagmara K., MICKIEWICZ, Bartosz. Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 291-298.
Corresponding address:
dr inż. Dagmara K. Zuzek, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-121 Kraków, Poland
Authors email:
d.zuzek@ur.krakow.pl