Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Dagmara K. Zuzek

Corporate social responsibility – challenges for small and medium enterprises in relation to their competitiveness

Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do ich konkurencyjności

Abstract:

Recent years have seen a significant growth of interest in corporate social responsibility as supporting the concept of effective management. In terms of global competition, taking into account current social and environmental commitments in the daily functioning of the company has become important in order to reduce costs, create innovative solutions and build the company’s image as a reliable partner and an attractive employer. In this context, CSR can contribute to strengthening the competitive position of companies in the long term, and consequently – increase profits from their operations.

Abstract in polish:

Ostanie lata przyniosły znaczący wzrost zainteresowania Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR) jako koncepcją wspierającą skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarówno małym jak i średnim. W warunkach globalnej konkurencji bieżące uwzględnianie zobowiązań społecznych i środowiskowych w codziennym funkcjonowaniu firmy stało się istotnym elementem działań zmierzających do redukcji kosztów, tworzenia innowacyjnych rozwiązań i budowy jej wizerunku jako wiarygodnego partnera i atrakcyjnego pracodawcy. W tym kontekście CSR może przyczyniać się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w długim okresie i w konsekwencji zwiększenia zysków z prowadzonej działalności.

Keywords: small and medium-sized enterprises, corporate social responsibility, sustainable development

Keywords in polish: małe i średnie przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_29_pl.pdf
For citation:

MLA Zuzek, Dagmara K.. "Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do ich konkurencyjności." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 281-289.
APA Dagmara K. Zuzek (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do ich konkurencyjności. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 281-289
ISO 690 ZUZEK, Dagmara K.. Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do ich konkurencyjności. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 281-289.
Corresponding address:
dr inż. Dagmara K. Zuzek, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-121 Kraków, Poland
Authors email:
d.zuzek@ur.krakow.pl