Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Tadeusz Ziejewski

Higher education selected aspects (towards quality of education)

Wybrane aspekty szkolnictwa wyższego (w kierunku jakości kształcenia)

Abstract:

Socio-economic situation, liberalisation of life and commercialisation and legal regulations implemented with the amendment of the Higher Education Law pose new difficult challenges for universities. Higher education environment and legal regulations show numerous contradictions which make researchers and teaching staff's work difficult and reduce possibilities for high quality education. The author draws attention to selected issues (dilemmas) pertaining to research and education at a university, its operation and organisation, while emphasising threat to academic traditions, trust and authority of a teacher. This necessity is strengthened by the social and economic changes. The competence of a teacher has appeared in the course of the process teaching, therefore the teachers’ education as a rule in a relation teacher-student.

Abstract in polish:

Sytuacja społeczno-gospodarcza, liberalizacja życia i komercjalizacja oraz regulacje prawne wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stawiają przed uczelniami nowe trudne wyzwania. Realia funkcjonowania szkół wyższych oraz regulacje prawne ujawniają wiele sprzeczności, które utrudniają pracę kadrze naukowo-dydaktycznej i ograniczają możliwości utrzymania kształcenia dobrej jakości. Autor zwraca uwagę na wybrane aspekty (dylematy) pracy naukowo-dydaktycznej uczelni, jej funkcjonowania i organizacji, akcentując zagrożenie dla tradycji akademickich, zaufania i autorytetu nauczyciela. Potrzeby te potęgują przemiany społeczne i gospodarcze. Kompetencje nauczyciela ujawniają się w procesie nauczania, zatem kształcenie nauczyciela rozpatrujemy zwykle w układzie nauczyciel-student.

Keywords: higher school, teacher, authority, assessment, quality of education

Keywords in polish: szkoła wyższa, nauczyciel, autorytet, ocena, jakość kształcenia

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_28_pl.pdf
For citation:

MLA Ziejewski, Tadeusz. "Wybrane aspekty szkolnictwa wyższego (w kierunku jakości kształcenia)." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 271-280.
APA Tadeusz Ziejewski (2013). Wybrane aspekty szkolnictwa wyższego (w kierunku jakości kształcenia). J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 271-280
ISO 690 ZIEJEWSKI, Tadeusz. Wybrane aspekty szkolnictwa wyższego (w kierunku jakości kształcenia). J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 271-280.
Corresponding address:
dr hab. inż. Tadeusz Ziejewski, Zakład Ekonomiki Kształcenia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
tadeusz.ziejewski@zut.edu.pl