Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Aneta Zaremba

Aspects of spatial policy planning and fundamentals of protection of the environment in the context of sustainable rural development

Planistyczne aspekty polityki przestrzennej a podstawy ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Abstract:

The formulated theme of the article was considered, in the context of the legal recourse to spatial planning in accordance with the countryside balanced development. In the work selected environmental aspects are discussed in the context of the legal instruments governing the spatial policy. The purpose of the article is not so much the presentation of spatial planning instruments as their verification from an environmental point of view.

Abstract in polish:

Temat artykułu, rozpatrywano w kontekście prawnych środków umożliwiających planowanie przestrzenne, zgodnie ze równoważonym rozwojem terenów wiejskich. W pracy omówiono wybrane aspektach ochrony środowiska w kontekście instrumentów prawnych, regulujących zasady polityki przestrzennej. Celem artykułu jest nie tyle prezentacja instrumentów prawnych planowania przestrzennego, co ich weryfikacja z punktu widzenia ochrony środowiska.

Keywords: spatial policy, environmental protection, sustainable development

Keywords in polish: planowanie przestrzenne, ochrona, środowiska, rozwój zrównoważony

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_27_pl.pdf
For citation:

MLA Zaremba, Aneta. "Planistyczne aspekty polityki przestrzennej a podstawy ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 263-270.
APA Aneta Zaremba (2013). Planistyczne aspekty polityki przestrzennej a podstawy ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 263-270
ISO 690 ZAREMBA, Aneta. Planistyczne aspekty polityki przestrzennej a podstawy ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 263-270.
Corresponding address:
dr Aneta Zaremba, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
aneta.zaremba@zut.edu.pl