Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Iwona Wilk, Małgorzata Keck-Wilk

Tourists’ expectations towards the agritourism farms’ offer

Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych

Abstract:

Agritourism plays an important role in multifunctional agriculture. Its development depends on agritourists’ needs identification in relation to the desired agritourism offer components which contributes to their improvement within agritourism farms market activity. The aim of the study was to determine customers preferences towards the agritourism farms offer in the Lodz region. The study was carried out on a sample of 120 respondents in 2011 (July-August) and revealed that agritourists expect an offer, consisting of the components of various options offered by agritourism farm, matching their individual needs.

Abstract in polish:

Agroturystyka odgrywa istotną rolę w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Jej realizacja jest uwarunkowana rozpoznaniem potrzeb agroturystów w odniesieniu do pożądanego kształtu elementów składowych oferty agroturystycznej, co przyczynia się do ich doskonalenia w ramach marketingowej działalności gospodarstw agroturystycznych. Celem przeprowadzonych badań było określenie oczekiwań klientów wobec oferty gospodarstw agroturystycznych w regionie łódzkim. Badania zostały zrealizowane na próbie 120 respondentów w 2011 roku (lipiec-sierpień). W świetle tych badań można stwierdzić, że agroturyści oczekują oferty dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb, będącej efektem możliwości wyboru spośród różnych wariantów propozycji gospodarstwa agroturystycznego.

Keywords: agritourism, marketing activity, customer expectations

Keywords in polish: agroturystyka, działalność marketingowa, oczekiwania klientów

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_25_pl.pdf
For citation:

MLA Wilk, Iwona, and Małgorzata Keck-Wilk. "Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 243-250.
APA Iwona Wilk, Małgorzata Keck-Wilk (2013). Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 243-250
ISO 690 WILK, Iwona, KECK-WILK, Małgorzata. Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 243-250.
Corresponding address:
dr inż. Iwona Wilk, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Poland
Authors email:
iwona.wilk@p.lodz.pl