Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Zofia Tomczonek

Agriculture of the Podlaskie voivodeship after integration to the European Union

Rolnictwo województwa podlaskiego po integracji z Unią Europejską

Abstract:

The paper deals with the changes in the agriculture of the Podlaskie voivodeship between 2002-2010. During the period of time chosen for the analysis the number of agricultural holdings decreased by 13.4%, while the average area of arable land in the agricultural holdings increased to 10.29 ha (in the holdings above 1 ha – 14.77 ha). 86.6% of the holdings were involved only in agricultural activity, and 2.4% in activity other than agricultural activity, but directly linked with the agricultural holding. Almost a half of the holdings (46.7%) stated that agricultural activity was their main source of income. There were 2033 ecological holdings functioning in 2010. The holdings became better equipped in terms of machines and agricultural devices. There were also positive changes in farmers’ education level and vocational preparation.

Abstract in polish:

W pracy przedstawiono zmiany w rolnictwie województwa podlaskiego w latach 2002-2010. W analizowanym okresie zmniejszyła się liczbę gospodarstw rolnych o 13,4%, przy wzroście średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach do 10,29 ha (w gospodarstwach powyżej 1 ha – 14,77 ha). Działalność wyłącznie rolniczą prowadziło 86,6% gospodarstw, a 2,4% działalność inną niż rolnicza, ale bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym. Prawie połowa gospodarstw (46,7%) jako główne źródło dochodu wskazała działalność rolniczą. W 2010 roku funkcjonowało 2033 gospodarstw ekologicznych. Poprawiło się wyposażenie gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze. Korzystne zmiany nastąpiły w poziomie wykształcenia i przygotowania zawodowego rolników. Z punktu widzenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej gospodarstw są to zmiany pozytywne.

Keywords: Podlaskie voivodeship, agriculture, agricultural holdings

Keywords in polish: województwo podlaskie, rolnictwo, gospodarstwo rolne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_24_pl.pdf
For citation:

MLA Tomczonek, Zofia. "Rolnictwo województwa podlaskiego po integracji z Unią Europejską." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 235-242.
APA Zofia Tomczonek (2013). Rolnictwo województwa podlaskiego po integracji z Unią Europejską. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 235-242
ISO 690 TOMCZONEK, Zofia. Rolnictwo województwa podlaskiego po integracji z Unią Europejską. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 235-242.
Corresponding address:
dr hab. Zofia Tomczonek, Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych, Politechnika Białostocka, ul. Ojca S. Tarasiuka 2, 16-100 Kleosin, Poland
Authors email:
z.tomczonek@pb.edu.pl