Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Iwona Soczewka, Agnieszka Ginter

International trade in agricultural products in Poland within 2007-2011

Handel międzynarodowy artkułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007-2011

Abstract:

The aim of the paper is in-depth analysis of changes in the values and directions of Polish international trade in agri-food products in 2007-2011, a period of global crisis. The study takes into account the political and economic conditions existing in Poland and in the world, and having an impact on our foreign trade turnover. Based on the analysis of statistical data it was found that the Polish agri-food sector since 2003 has been characterised by a gradual increase and improvement of the results of foreign trade, but the global crisis has stunted the dynamics. In the geographical structure of both export and import of agri-food products predominate the EU countries, but as the study revealed, in export the share of the CIS countries and developing countries has been steadily increasing.

Abstract in polish:

Celem pracy jest pogłębiona analiza zmian wartości i kierunków polskiego handlu międzynarodowego artykułami rolno-spożywczymi w latach 2007-2011, czyli w okresie kryzysu światowego. W badaniach uwzględniono uwarunkowania polityczno-gospodarcze istniejące w Polsce i na świecie, a mające wpływ na obroty naszego handlu zagranicznego. Na podstawie analizy danych statystycznych stwierdzono, iż polski sektor rolno-spożywczy od 2003 roku charakteryzuje się systematycznym wzrostem i poprawą wyników handlowych z zagranicą, jednak kryzys światowy znacznie spowolnił jego dynamikę. W strukturze geograficznej zarówno eksportu, jak i importu artykułów rolno-spożywczych dominują kraje UE, ale – jak wykazują przeprowadzone badania – w eksporcie systematycznie wzrasta udział krajów WNP i rozwijających się.

Keywords: international trade, agricultural and food sector, food

Keywords in polish: handel międzynarodowy, sektor rolno-spożywczy, artykuły rolno-spożywcze

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_23_pl.pdf
For citation:

MLA Soczewka, Iwona, and Agnieszka Ginter. "Handel międzynarodowy artkułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007-2011." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 225-234.
APA Iwona Soczewka, Agnieszka Ginter (2013). Handel międzynarodowy artkułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007-2011. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 225-234
ISO 690 SOCZEWKA, Iwona, GINTER, Agnieszka. Handel międzynarodowy artkułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007-2011. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 225-234.
Corresponding address:
dr inż. Iwona Soczewka, Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
Authors email:
iwso@poczta.onet.pl