Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Beata Skubiak

Socio-economic aspects development of the rural areas

Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich

Abstract:

There has been a change in the urban-rural relations in recent decades, as a result of increased mobility and intensity of information flow, changes in the production processes and the growing globalization of markets. The old urban-rural division lost its importance for the new ones: the metropolitan areas and those beside metropolitan. This can lead to the end of the traditional urban-rural relations, some signs are already seen. This is already observed in the process of “growing” the cities with their territories to rural areas. The risk of loss of the relationship between urban and rural areas is high because of the growing disproportion between these areas and decreased territorial cohesion. It requires strengthening new and deliberate efforts in regional policy, those that are not “fighting with windmills”, ie will take into account the objective processes already taking place. The purpose of this paper is an attempt to characterise the development of economic and social processes in rural areas and proposals for further action in the context of sustainable development.

Abstract in polish:

W ostatnich dziesięcioleciach, w wyniku rosnącej mobilności oraz intensyfikacji przepływu informacji, zmian w procesie produkcji oraz postępującej globalizacji rynków, doszło do zmiany relacji miasto-wieś. Stary podział miasto-wieś stracił na znaczeniu na rzecz nowego podziału: obszary metropolitalne i pozametropolitalne. Może to prowadzić, a w niektórych przypadkach objawy są już oczywiste, do rozpadu lub końca tradycyjnych stosunków miejsko-wiejskich. Dzieje się tak chociażby ze względu na obserwowany już proces „rozlewania się” miast z ich terytoriów na obszary wiejskie. Ryzyko zaniku więzi i relacji między miastem a wsią jest duże z powodu rosnących dysproporcji rozwojowych między tymi obszarami i zmniejszającej się spójności terytorialnej. Wymaga zatem wzmocnienia nowych i przemyślanych działań w ramach polityki regionalnej, ale takich, które nie będą „walczyły z wiatrakami”, tzn. będą uwzględniały zachodzące obiektywnie procesy. Stąd celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania zachodzących procesów w wymiarze ekonomicznym i społecznym na obszarach wiejskich oraz przedstawienie propozycji do dalszych działań w kontekście zrównoważonego i trwałego rozwoju.

Keywords: rural areas, sustainable development, development factors

Keywords in polish: obszary wiejskie, rozwój zrównoważony, czynniki rozwoju

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_22_pl.pdf
For citation:

MLA Skubiak, Beata. "Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 215-224.
APA Beata Skubiak (2013). Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 215-224
ISO 690 SKUBIAK, Beata. Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 215-224.
Corresponding address:
dr Beata Skubiak, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland
Authors email:
bskubiak@wneiz.pl