Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Monika Pradziadowicz

Functioning of ecological households in west Pomeranian voivodeship in 2006-2011

Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2011

Abstract:

The purpose of this paper is to present the functioning of organic farms in Western Pomerania. The article presents statistical statements regarding the number of certified organic farms and in the transition period for the region of West Pomeranian in 2006-2011, the areas occupied and the structure of the size of these farms and the number of applications and the amounts paid to farms, which produce green in Poland. The analysis used the data from studies of Central Statistical Office (GUS) and the Report of the Chief Inspectorate for Quality of Agricultural and Food (IJHARS) for the province of West Pomeranian.

Abstract in polish:

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie funkcjonowania gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim. W artykule zaprezentowano: zestawienia statystyczne dotyczące liczby gospodarstw ekologicznych z certyfikatem i w okresie przestawiania dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2011, powierzchnie przez nie zajmowane, strukturę wielkości tych gospodarstw oraz dane dotyczące liczby wniosków oraz kwot wypłaconych dla gospodarstw, które zajmują się produkcją ekologiczną w Polsce. Do analizy wykorzystano dane pochodzące z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz z Raportu Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) dla województwa zachodniopomorskiego.

Keywords: organic farming, organic farms, conventional farming

Keywords in polish: rolnictwo ekologiczne, gospodarstwa ekologiczne, rolnictwo konwencjonalne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_21_pl.pdf
For citation:

MLA Pradziadowicz, Monika. "Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2011." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 205-213.
APA Monika Pradziadowicz (2013). Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2011. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 205-213
ISO 690 PRADZIADOWICZ, Monika. Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2011. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 205-213.
Corresponding address:
mgr Monika Pradziadowicz, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
monika.pradziadowicz@ zut.edu.pl