Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Marek Niewęgłowski

Training activities in the Siedlce region of the Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in Warsaw

Działalność szkoleniowa Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, w regionie siedleckim

Abstract:

The aim of the study was to diagnose the needs of farmers within the scope of the training courses conducted by the Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in Warsaw in the eastern part of the Mazowieckie Province, in the region of Siedlce. 184 farmers, who had 21 areas of training and four types of training to choose from, were questioned. Based on the survey results, it was found that farmers chose a total of 1015 times from the proposed themes and types of training. One respondent was interested, on average, in more than 5 ranges of thematic training. Of the four isolated thematic groups the most popular were subjects on general agricultural production, chosen 324 times. This was followed by the new technologies of agricultural production 280 times and economics of agricultural production 277 times. The slightest interest was observed in the issues related to agritourism and regional and traditional products, 134 times.

Abstract in polish:

Celem badań była diagnoza potrzeb rolników w zakresie kursów i szkoleń prowadzonych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie na terenie wschodniej części województwa mazowieckiego, w regionie siedleckim. Zankietowano 184 rolników, którzy mieli do wyboru 21 obszarów szkoleniowych oraz cztery typy szkolenia. Na podstawie wyników ankiety stwierdzono, że rolnicy ogółem wybrali 1015 razy z zaproponowanych tematów i typów szkoleniowych. Jeden ankietowany średnio był zainteresowany ponad pięcioma zakresami tematycznymi szkoleń. Spośród wyodrębnionych czterech grup tematycznych największym zainteresowaniem cieszyły się tematy z ogólnej produkcji rolniczej wybierane 324 razy. Na kolejnych miejscach znalazły się nowe technologie produkcji rolniczej 280 razy i ekonomika produkcji rolniczej 277 razy. Najmniejsze zainteresowanie towarzyszyło zagadnieniom związanym z agroturystyką oraz produktami regionalnymi i tradycyjnymi 134 razy.

Keywords: training, advisory, farm, Siedlce region

Keywords in polish: szkolenia, doradztwo, gospodarstwo rolne, region siedlecki

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_20_pl.pdf
For citation:

MLA Niewęgłowski, Marek. "Działalność szkoleniowa Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, w regionie siedleckim." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 195-203.
APA Marek Niewęgłowski (2013). Działalność szkoleniowa Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, w regionie siedleckim. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 195-203
ISO 690 NIEWęGłOWSKI, Marek. Działalność szkoleniowa Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, w regionie siedleckim. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 195-203.
Corresponding address:
dr inż. Marek Niewęgłowski, Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
Authors email:
nexon@wp.pl