Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz

Kinds and meaning of preferential credits for development of agriculture and rural areas

Rodzaje i znaczenie kredytów preferencyjnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Abstract:

The theme of the paper was of preferential credits granted in two periods, that means after Poland’s accession to the European Union (2004-2006) and in the period after introduction of new legal regulations (2007-2010). The institution responsible for realisation of preferential credits was Agency of Restructuring and Modernisation of Agriculture which delegated its rights to banks. The credit policy in first period of our functioning in the European Union relied on gradual ending old legal regulations, not compliant with EU standards and undertaking activities in adaptation of Polish agriculture to standards obeyed in EU-15 Member States. Directions of preferential credits granting were changed in 2007. There were introduced 7 credit lines which aim was improvement of production efficiency, better use of production base in agricultural farms and acceleration of agrarian changes. The biggest beneficiaries of structural pensions were young farmers and farmers who wanted to increase the size of their farms.

Abstract in polish:

Przedmiotem opracowania była ocena udzielania kredytów preferencyjnych w dwóch okresach, tj. po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004-2006) oraz w okresie po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych (2007-2010). Instytucją odpowiedzialną za realizację kredytów preferencyjnych uczyniono Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która z kolei delegowała swoje uprawnienia na banki. Polityka kredytowa w pierwszym okresie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej polegała na stopniowym wygaszaniu wcześniejszych regulacji prawnych, niezgodnych z wytycznymi UE i podejmowaniu działań sprzyjających dostosowaniu rolnictwa polskiego do standardów panujących w krajach dawniejszej UE (15). Kierunki udzielania kredytów preferencyjnych uległy zmianie w 2007 roku. Wprowadzono siedem linii kredytowych, których celem była poprawa efektywności produkcji, lepsze wykorzystanie bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych oraz przyspieszenie przemian agrarnych. Największymi beneficjentami skutków rent strukturalnych byli młodzi rolnicy oraz rolnicy zmierzający do powiększenia gospodarstw rolnych.

Keywords: preferential credits, conditions of credits granting, kinds of credits, credits lines

Keywords in polish: kredyty preferencyjne, warunki udzielania kredytów, rodzaje kredytów, linie kredytowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_19_pl.pdf
For citation:

MLA Mickiewicz, Antoni, and Bartosz Mickiewicz. "Rodzaje i znaczenie kredytów preferencyjnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 181-193.
APA Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz (2013). Rodzaje i znaczenie kredytów preferencyjnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 181-193
ISO 690 MICKIEWICZ, Antoni, MICKIEWICZ, Bartosz. Rodzaje i znaczenie kredytów preferencyjnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 181-193.
Corresponding address:
prof. dr hab. Antoni Mickiewicz, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Authors email:
antoni.mickiewicz@ zut.edu.pl