Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel

Budget of the Topólka commune and the use of EU funds – case study

Budżet gminy Topólka w kontekście wykorzystania środków z UE – studium przypadku

Abstract:

The aim of article is to show and evaluate how funding from the European Union has helped to develop the Topólka commune and improve living conditions of its citizens. To achieve this Topólka budget performance reports have been analysed and dynamics of the changes has been recorded. It appears that in 2007-2010 the province obtained most of its income from external sources in the form of different grants and subventions. The average for the obtained grants in 2007-2009 was 32.3-33.1%, while in 2010 it fell to 26.1%. Money from the budget is spent on own and commissioned projects. The research shows that, in the studied period, the majority of funds was allocated to education and parenting (31% of total spending). The research also proves that investment requirements of the commune exceed its annual budget. Without help from the EU, Topólka’s development would slow down considerably

Abstract in polish:

Celem artykułu była analiza budżetu gminy Topólka w latach 2007-2010
w kontekście wykorzystania środków z UE oraz założeń w strategii gminy w aspekcie jej dalszego rozwoju. W celu realizacji badania zastosowano analizę dokumentów, w tym analizę sprawozdań z wykonania budżetu gminy Topólka w latach 2007-2010. W gminie Topólka, w latach 2007-2010 największy udział w dochodach ogółem miały dochody ze źródeł zewnętrznych (dotacji, subwencji). Udział dotacji w dochodach ogółem, w badanych latach 2007-2009 kształtował się na zbliżonym poziomie (32,3-33,1%), a w 2010 roku wynosił 26,1%. Wydatki budżetowe są przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych. Z badań wynika, iż w gminie Topólka w badanych latach dominowały wydatki na oświatę i wychowanie. Stanowiły one powyżej 31% wydatków ogółem, a wydatki inwestycyjne stanowiły ok. 18% [SVS 2012]. Na podstawie przeprowadzonych badań można również zauważyć, iż zakres potrzeb inwestycyjnych w gminie Topólka przekracza możliwości finansowe gminy, dlatego też gmina pozyskuje środki unijne, co wpływa na przemiany w rozwoju gminy.

Keywords: budget, income, spending, grants, subventions, strategy

Keywords in polish: strategia, budżet, dochody, wydatki, dotacje, subwencje

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_18_pl.pdf
For citation:

MLA Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata, and Małgorzata Zajdel. "Budżet gminy Topólka w kontekście wykorzystania środków z UE – studium przypadku." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 169-179.
APA Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel (2013). Budżet gminy Topólka w kontekście wykorzystania środków z UE – studium przypadku. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 169-179
ISO 690 MICHALCEWICZ-KANIOWSKA, Małgorzata, ZAJDEL, Małgorzata. Budżet gminy Topólka w kontekście wykorzystania środków z UE – studium przypadku. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 169-179.
Corresponding address:
dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Pracownia Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 430, 95-790 Bydgoszcz, Poland
Authors email:
malgosia@utp.edu.pl