Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Wojciech Lewicki, Bogusław Stankiewicz

Sectorial union exclusion and competition in the sector of insurance

Unijne wyłączenia sektorowe a konkurencja w sektorze ubezpieczeń

Abstract:

Competition policy is a major and earliest agreed policy. Reasonableness and necessity of the conduct is directly linked to one of the main objectives of the European Communities, which was to create a common market in the Member States. Policy is to give guarantees that the barriers lifted internal trade within the common market, will not be replaced by other activities on the part of companies or governments, leading to distortions of competition. The introduction of sector exemptions in specific sectors of the economy is important in the economic policy of the European Union by providing consumers with easy access to goods and services in different markets at similar prices. The article signaled problems impact of sectoral exemptions on selected market mechanisms. For the purposes of empirical case study was used, focusing its thoughts on the insurance sector.

Abstract in polish:

Polityka konkurencji należy do głównych i najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych. Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych celów Wspólnot Europejskich, jakim było stworzenie wspólnego rynku państw członkowskich. Polityka konkurencji ma dać gwarancje, że bariery zniesione w handlu wewnętrznym, w ramach wspólnego rynku, nie zostaną zastąpione innymi działaniami ze strony przedsiębiorstw lub rządów, prowadzącymi do zniekształcenia konkurencji. Wprowadzenie wyłączeń sektorowych w poszczególnych sektorach gospodarki ma istotne znaczenie w polityce gospodarczej Unii Europejskiej poprzez zapewnienie konsumentom łatwego dostępu do dóbr i usług oferowanych na poszczególnych rynkach po maksymalnie zbliżonych cenach. W artykule zasygnalizowano problematykę wpływu wyłączeń sektorowych na wybrane mechanizmy rynkowe. Dla celów empirycznych posłużono się studium przypadku, koncentrując swoje rozważania na sektorze ubezpieczeniowym.

Keywords: competitive, market mechanisms, exclusion of sectors, insurance sector

Keywords in polish: konkurencja, mechanizmy rynkowe, wyłączenia sektorowe, sektor ubezpieczeniowy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_17_pl.pdf
For citation:

MLA Lewicki, Wojciech, and Bogusław Stankiewicz. "Unijne wyłączenia sektorowe a konkurencja w sektorze ubezpieczeń." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 161-168.
APA Wojciech Lewicki, Bogusław Stankiewicz (2013). Unijne wyłączenia sektorowe a konkurencja w sektorze ubezpieczeń. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 161-168
ISO 690 LEWICKI, Wojciech, STANKIEWICZ, Bogusław. Unijne wyłączenia sektorowe a konkurencja w sektorze ubezpieczeń. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 161-168.
Corresponding address:
dr Wojciech Lewicki, Katedra Ekonomii, Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C, 71-011 Szczecin, Poland
Authors email:
Wojciech.Lewicki@zut.edu.pl