Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Anna Oleńczuk-Paszel

Changes of levels of rent and risk in the activity of rural farms in Poland

Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce

Abstract:

Lease of agricultural land is a form of the land use. It enables to create or increase a farm, without having to pay capital-expenditure related to the purchase of land. In exchange for the land lease, the tenant agrees to pay a rent, which is a constant burden on its budget and can affect the economic situation of the farm. Changes in the value of rent result in, to a large extent, deficit of land in some areas of Poland, increase of prices and demand for agricultural land. The aim of the study was to analyse the determinants and dynamics of changes in the rates of agricultural rents. The source material for the study were data on the agricultural land market in Poland in 2000-2011 published by the IERiGŻ and GUS.

Abstract in polish:

Dzierżawa rolnicza stanowi jeden ze sposobów użytkowania gruntów. Umożliwia utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, bez konieczności ponoszenia kapitałochłonnych nakładów związanych z zakupem ziemi. W zamian za możliwość dzierżawienia gruntów, dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz, który stanowi stałe obciążenie jego budżetu i może wpływać na sytuację ekonomiczną gospodarstwa rolnego. Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego wynikają w dużej mierze z deficytu ziemi
w niektórych rejonach Polski, wzrostu cen i popytu na ziemię rolniczą. Celem badań była analiza uwarunkowań i dynamiki zmian stawek czynszów dzierżawnych w rolnictwie. Źródłem materiałów do badań były dane publikowane przez IERiGŻ oraz dane GUS.

Keywords: lease of agricultural land, rent, risk, farm

Keywords in polish: dzierżawa gruntów rolnych, czynsz dzierżawny, ryzyko, gospodarstwo rolne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_16_pl.pdf
For citation:

MLA Kurdyś-Kujawska, Agnieszka, and Anna Oleńczuk-Paszel. "Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 151-159.
APA Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Anna Oleńczuk-Paszel (2013). Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 151-159
ISO 690 KURDYś-KUJAWSKA, Agnieszka, OLEńCZUK-PASZEL, Anna. Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 151-159.
Corresponding address:
dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Katedra Finansów, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75-343 Koszalin, Poland
Authors email:
agnieszka.kudrys-kujawska@tu.koszalin.pl