Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Empirical verification of the determinants of agricultural development

Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych

Abstract:

The study attempts to identify the determinants of agricultural development. Based on a survey conducted among farm owners in the zachodniopomorskie voivodeship, it was confirmed that the development of the farm is, to a large extent, conditioned by external factors. It depends in particular on the agricultural policy run by the state. Internal factors related to the attitudes of farmers to changes in the structure of farms have relatively little importance.

Abstract in polish:

W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych województwa zachodniopomorskiego potwierdzono, iż rozwój gospodarstw rolnych jest w dużym stopniu uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi. Zależy on w szczególności od polityki rolnej prowadzonej przez państwo. Uwarunkowania wewnętrzne związane z postawami rolników wobec zmian w strukturze gospodarstw rolnych miały relatywnie niewielkie znaczenie.

Keywords: development, farms, development factors, zachodniopomorskie voivodeship

Keywords in polish: rozwój, gospodarstwo rolne, czynniki rozwoju, województwo zachodniopomorskie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_15_pl.pdf
For citation:

MLA Kurdyś-Kujawska, Agnieszka. "Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 143-150.
APA Agnieszka Kurdyś-Kujawska (2013). Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 143-150
ISO 690 KURDYś-KUJAWSKA, Agnieszka. Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 143-150.
Corresponding address:
dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Katedra Finansów, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75-343 Koszalin, Poland
Authors email:
agnieszka.kudrys-kujawska@tu.koszalin.pl