Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Lidia Kłos

Water and sewage management in rural districts of West Pomerania province

Gospodarka wodno-ściekowa w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego

Abstract:

The basic infrastructure related to water and sewage management is a water supply and sewage network with wastewater treatment. Length of the network has a definite influence on the development of socio-economic functions in the area. Large disparities in the level of water supply and sewage infrastructure can be seen alike in the all provinces divided into urban and rural areas. The article shows the level of water supply and sewage infrastructure in the rural districts of West Pomerania Voivodeship. For this purpose statistical data of Main and Regional Statistical Office and reports about environmental protection were used. The presented material shows that the availability of water supply and sewage infrastructure in the rural districts of West Pomerania Voivodeship is insufficient.

Abstract in polish:

Podstawową infrastrukturą związaną z gospodarką wodno-ściekową jest sieć wodociągowo-kanalizacyjna wraz z oczyszczalniami ścieków. Długość sieci ma niewątpliwy wpływ na rozwój funkcji społeczno-gospodarczych na danym obszarze. Duże dysproporcje w poziomie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej są widoczne zarówno w skali województw, jak i w rozbiciu na miasto i wieś. W artykule przedstawiono poziom infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wykorzystano w tym celu dane statystyczne Głównego i Regionalnego Urzędu Statystycznego oraz raporty o ochronie środowiska. Zaprezentowany materiał świadczy o tym, że dostępność do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego nie jest wystarczająca.

Keywords: water and sewage system, water management, rural areas

Keywords in polish: system wodno-kanalizacyjny, gospodarka wodna, obszary wiejskie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_14_pl.pdf
For citation:

MLA Kłos, Lidia. "Gospodarka wodno-ściekowa w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 133-141.
APA Lidia Kłos (2013). Gospodarka wodno-ściekowa w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 133-141
ISO 690 KłOS, Lidia. Gospodarka wodno-ściekowa w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 133-141.
Corresponding address:
dr Lidia Kłos, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland
Authors email:
Lidia.Klos@wneiz.pl