Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Bożena Karwat-Woźniak

Changes in socio-economic conditions of development of agriculture

Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa

Abstract:

Liberalisation of economic relations leaves its mark on agriculture. Raising competition determines a necessity of position improvement. The paper aims to present the changes in selected structures affecting production capacities of farms. In the paper the agricultural land resources, area structure of farms and socio-economic faeces of farmers were analysed. The main empirical material was the Central Statistical Office data. The research results indicate that due to the area of agricultural land, the Polish agriculture has a potential to be a significant producer. Farmers’ attributes and positive structural changes reveal an improvement of agriculture competitive capabilities. However,a scattered agrarian structure is still a feature of agriculture. On the supply side, the acceleration of structural changes in agriculture, especially by fostering land concentration, is a prerequisite for meeting competitive requirements. Therefore, an introduction of instruments supporting small farms liquidation, as well as the diversification of rural population economic activity are essential.

Abstract in polish:

Liberalizacja relacji ekonomicznych coraz silniej zaznacza się również w rolnictwie. Oznacza to, że sprostanie rywalizacji wiąże się z poprawą jego zdolności konkurencyjnej. Celem pracy jest przedstawienie zmian w wybranych strukturach wyznaczających możliwości wytwórcze gospodarstw rolnych. W pracy skoncentrowano się na zasobach ziemi, strukturze obszarowej gospodarstw i cechach społeczno-demograficznych rolników. Podstawowy materiał empiryczny stanowiły dane GUS. Z wykonanych prac wynika, że polskie rolnictwo ze względu na areał gruntów rolniczych posiada warunki, aby stać się znacznym producentem rolnym. Cechy rolników i pozytywne zmiany strukturalne wskazują na poprawę zdolności konkurencyjnej rolnictwa. Jednak sprostanie konkurencji na płaszczyźnie zasobowej wymaga zdynamizowania zmian w obrębie struktur rolniczych, zwłaszcza przyśpieszenia koncentracji ziemi. Wiąże się to z ożywieniem likwidacji małych gospodarstw i dywersyfikacji aktywności zawodowej ludności rolniczej.

Keywords: land resources, concentration, agricultural development

Keywords in polish: zasoby ziemi, koncentracja, rozwój rolnictwa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Karwat-Woźniak, Bożena. "Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 121-131.
APA Bożena Karwat-Woźniak (2013). Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 121-131
ISO 690 KARWAT-WOźNIAK, Bożena. Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 121-131.
Corresponding address:
dr inż. Bożena Karwat-Woźniak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
karwat@ierigz.waw.pl