Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Aleksander Grzelak

Evaluation of investment processes in agriculture in Poland in 2000-2011

Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011

Abstract:

The main aim of the article is evaluation of investment processes in agriculture in Poland in 2000-2011. Tendencies in range of investment activity after 2000 should by favourably estimate. Essential improvement in this area has happened especially after integration with the EU, in relationship to possibilities of funding investments by union funds. Also the enlargement of integration investment activity in agriculture has been noticed on background of tendency in total economy. In spite an increasing tendency in case of ability to invest in agriculture, its level was insufficient to set – back decapitalization of fixed assets in the whole agriculture. The situation would be positive if the tendency of growth degree of consumption of assets was stopped. On the other hand, awareness is necessary of the considerable differentiation in relation to investment activity with regard to the scale of production. It can be supposed, that started investment processes will bring to a part of agricultural farms multiplied effects which will actively use the investment support under the CAP instruments and preferential credits. It will intensify the processes of polarization in agriculture.

Abstract in polish:

Głównym celem artykułu jest ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie
w Polsce w latach 2000-2011. Pozytywnie należy ocenić tendencje w obszarze aktywności inwestycyjnej w rolnictwie po 2000 roku. Istotna poprawa w tym zakresie nastąpiła zwłaszcza po akcesji Polski z UE, w związku z możliwością finansowania inwestycji środkami pochodzącymi z funduszy UE. Aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych była podtrzymywana przed integracją z UE kredytami preferencyjnymi. Od 2004 roku główną rolę odgrywają fundusze UE wspierające inwestycje w rolnictwie. Dostrzeżono także zwiększenie stopnia upodobnienia się aktywności inwestycyjnej w rolnictwie na tle tendencji w całej gospodarce. Pomimo wzrostowej tendencji zdolności do inwestowania jej poziom jest niewystarczający do zahamowania dekapitalizacji majątku w całym rolnictwie. Sytuacja byłaby pozytywna gdyby została zmieniona tendencja wzrostu stopnia zużycia majątku w tym sektorze. Z drugiej strony, należy mieć świadomość, że istnieje znaczne zróżnicowanie aktywności inwestycyjnej w rolnictwie ze względu na skalę produkcji. Można przypuszczać, że uruchomione procesy inwestycyjne przyniosą efekty mnożnikowe w części gospodarstw rolnych, które aktywnie korzystają ze środków wsparcia inwestycji w ramach instrumentów WPR UE oraz kredytów preferencyjnych, co nasili procesy polaryzacji w rolnictwie.

Keywords: investment, agriculture, European Union’s Funds, Poland

Keywords in polish: inwestycje, rolnictwo, fundusze UE, Polska

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Grzelak, Aleksander. "Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 111-120.
APA Aleksander Grzelak (2013). Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 111-120
ISO 690 GRZELAK, Aleksander. Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 111-120.
Corresponding address:
dr hab. Aleksander Grzelak, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
agrzelak@interia.pl