Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak, Jarosław Kowalski

Opinions of polish farmers and rural areas dwellers concerning the Common Agricultural Policy before and after 2004

Opinie polskich rolników i mieszkańców wsi dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej przed i po 2004 roku

Abstract:

The purpose of the article are both an analysis, the evaluation and the presentation of changes of the opinion of farmers and country dwellers on the subject: influences of the Common Agricultural Policy (CAP) to rural areas, position of the Polish government with reference to negotiated conditions and implementing principles of CAP, as well as the anxieties associated with the accession and with functioning of the agriculture of the united Europe. For the purposes of the study there were used findings of the Institute of public affairs from 1999 and findings from own research realised between 06-08.2012. Findings indicated, that within the last decade attitude of farmers and country dwellers with regard to the European Union and its financial instruments of the support, evolved from the position of the extreme scepticism to moderate euroenthusiasm.

Abstract in polish:

Opracowanie stanowi próbę prezentacji i oceny zmian opinii rolników i mieszkańców wsi na temat: wejścia Polski w struktury UE, oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na obszary wiejskie, stanowiska polskiego rządu w odniesieniu do negocjacji warunków i implementacji zasad WPR, a także obaw związanych z akcesją i funkcjonowaniem rolnictwa w strukturach zjednoczonej Europy. Na potrzeby opracowania wykorzystano wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych (ISP) z 1999 roku oraz wyniki badań własnych z okresu od czerwca do sierpnia 2012 roku. Zebrane informacje świadczą o tym, iż w ciągu ostatniej dekady postawa rolników i mieszkańców wsi względem Unii Europejskiej (UE) i jej finansowych instrumentów wsparcia uległa ewolucji, z pozycji skrajnego sceptycyzmu do umiarkowanego euroentuzjazmu.

Keywords: Common Agricultural Policy, opinions of farmers and country dwellers

Keywords in polish: Wspólna Polityka Rolna, opinie rolników i mieszkańców wsi

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Greta, Marianna, et al. "Opinie polskich rolników i mieszkańców wsi dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej przed i po 2004 roku." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 101-109.
APA Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak, Jarosław Kowalski (2013). Opinie polskich rolników i mieszkańców wsi dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej przed i po 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 101-109
ISO 690 GRETA, Marianna, TOMCZAK-WOźNIAK, Ewa, KOWALSKI, Jarosław. Opinie polskich rolników i mieszkańców wsi dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej przed i po 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 101-109.
Corresponding address:
dr hab. Marianna Greta, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, Poland
Authors email:
kieimm@info.p.lodz.pl