Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak

Local Action Groups towards assisting the countryside entrepreneurship

Lokalne Grupy Działania wobec wspierania przedsiębiorczości wiejskiej

Abstract:

The study refers to the subject matter and dissimilarities of the countryside entrepreneurship, as well as practical aspects of the stimulation of entrepreneurships on country areas on the examples of Local Action Groups. Formulating the theme of the study is entailing the need of conducting analysis of available literature and source materials, but next taking a stance to two issues. For the beginning issues, subject, meaning, functions and the dissimilarity of the country entrepreneurship should be described, and then the field of activity of Local Action Groups (LAG) should be analysed, as the element determining this entrepreneurship. The aim of the study is to draw up LAG as the dynamising factor of the countryside entrepreneurship development. In the study, an analysis of source materials was applied of both the EU’s and domestic institutions, as well as available literature on the subject and information about functioning LAG in Poland.

Abstract in polish:

Opracowanie odnosi się do tematyki istoty i odmienności przedsiębiorczości wiejskiej, a także praktycznych aspektów stymulacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładach Lokalnych Grup Działania (LGD). Sformułowanie tematu opracowania implikuje potrzebę przeprowadzenia analizy dostępnej literatury i materiałów źródłowych, a następnie ustosunkowanie się do dwóch kwestii. Na początek opisano problematykę, istotę, znaczenie i funkcje przedsiębiorczości wiejskiej, a następnie przeanalizowano zakres działalności Lokalnych Grup Działania, jako elementu determinującego przedsiębiorczość wiejską. Celem opracowania jest przedstawienie LGD, jako czynnika dynamizującego rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. W opracowaniu zastosowano metodę analizy tekstów źródłowych instytucji Unii Europejskiej i krajowych oraz dostępnej literatury przedmiotu i informacji na temat działalności LGD w Polsce.

Keywords: Local action Group, country entrepreneurship

Keywords in polish: Lokalne Grupy Działania, przedsiębiorczość wiejska

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume28/issue2/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Greta, Marianna, and Ewa Tomczak-Woźniak. "Lokalne Grupy Działania wobec wspierania przedsiębiorczości wiejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 28.2 (2013): 91-100.
APA Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak (2013). Lokalne Grupy Działania wobec wspierania przedsiębiorczości wiejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 28 (2), 91-100
ISO 690 GRETA, Marianna, TOMCZAK-WOźNIAK, Ewa. Lokalne Grupy Działania wobec wspierania przedsiębiorczości wiejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 28.2: 91-100.
Corresponding address:
dr hab. Marianna Greta, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, Poland
Authors email:
kieimm@info.p.lodz.pl